Consument
LAND

GEBRUIKSVOORWAARDEN

1. TOEPASSINGSGEBIED

 

1.1 Aan het gebruik van deze website ("LEDVANCE-website") van LEDVANCE GmbH en/of haar dochterondernemingen ("LEDVANCE") zijn de volgende gebruiksvoorwaarden verbonden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen worden herzien, gewijzigd of vervangen door andere voorwaarden, bijvoorbeeld voor de aankoop van producten en diensten. Bij het inloggen of, indien inloggen niet vereist is, bij het bezoeken of gebruiken van de LEDVANCE-website worden deze gebruiksvoorwaarden in hun dan geldende versie aanvaard.

1.2 Indien de gebruiker deze LEDVANCE-website als zakelijke klant gebruikt - dat wil zeggen voor handel, zaken of beroep - of als overheidsklant, is § 312e, par. 1, zin 1, nr. 1 - 3, van het Duitse burgerlijk wetboek (BGB) niet van toepassing.

2. DIENSTEN

2.1 De LEDVANCE-website bevat specifieke informatie en software evenals - in voorkomende gevallen - gerelateerde documentatie die kan worden bekeken of gedownload.

2.2 LEDVANCE behoudt zich het recht voor om de LEDVANCE-website te allen tijde geheel of gedeeltelijk buiten bedrijf te stellen. Gezien de aard van het medium internet en computersystemen kan LEDVANCE geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de permanente beschikbaarheid van de LEDVANCE-website.

3. REGISTRATIE, WACHTWOORD

3.1 Bepaalde pagina's van de LEDVANCE-website kunnen door een wachtwoord zijn beveiligd. In het belang van de veiligheid en beveiliging van zakelijke transacties mogen alleen geregistreerde gebruikers toegang krijgen tot de bovengenoemde pagina's. LEDVANCE behoudt zich het recht voor registratie van een gebruiker te weigeren. In het bijzonder behoudt LEDVANCE zich het recht voor te bepalen dat bepaalde sites, die eerder vrij toegankelijk waren, aan een registratieplicht worden onderworpen. LEDVANCE is gerechtigd te allen tijde en zonder verplichting tot opgave van redenen een gebruiker het recht op toegang tot het met een wachtwoord beveiligde deel te weigeren door zijn gebruikersgegevens (als hieronder beschreven) te blokkeren, in het bijzonder indien de gebruiker

 • valse gegevens gebruikt voor zijn registratie;
 • deze gebruiksvoorwaarden schendt of niet zorgvuldig omgaat met zijn gebruikersgegevens;
 • wetten die van toepassing zijn op de toegang tot of het gebruik van de LEDVANCE-website overtreedt;
 • de LEDVANCE-website gedurende een langere tijd niet heeft gebruikt.
 

3.2 De gebruiker dient bij registratie juiste gegevens te verstrekken en deze informatie, indien er in de loop der tijd wijzigingen optreden, direct (voorzover mogelijk online) bij te werken. De gebruiker zal ervoor zorgen dat het e-mailadres dat hij aan OSRAM heeft verstrekt te allen tijde actueel is en een adres is waarop hij kan worden bereikt.

3.3 Na de registratie ontvangt de gebruiker een toegangscode die bestaat uit een gebruikersnaam en een wachtwoord (de "gebruikersgegevens"). Bij het eerste bezoek aan de website dient de gebruiker het door LEDVANCE verstrekte wachtwoord onmiddellijk te wijzigen in een wachtwoord dat uitsluitend bekend is aan de gebruiker. De gebruikersgegevens stellen de gebruiker in staat zijn gegevens te bekijken of te wijzigen of, indien van toepassing, zijn toestemming voor de verwerking van gegevens te verlenen of in te trekken.

3.4 De gebruiker zal ervoor zorgdragen dat de gebruikersgegevens niet toegankelijk zijn voor derden en is verantwoordelijk voor alle transacties en andere activiteiten die worden uitgevoerd op basis van zijn gebruikersgegevens. Aan het einde van elke online-sessie dient de gebruiker uit te loggen uit de met een wachtwoord beveiligde pagina's. Indien en voorzover de gebruiker merkt dat derden zijn gebruikersgegevens misbruiken, dient hij LEDVANCE hiervan direct schriftelijk en per e-mail op de hoogte te stellen.

3.5 Na ontvangst van de kennisgeving uit hoofde van paragraaf 3.4, zal LEDVANCE indien gebruik wordt gemaakt van deze gebruikersgegevens de toegang tot het met een wachtwoord beveiligde deel weigeren. De gebruiker zal pas weer toegang krijgen, nadat hij bij OSRAM een aanvraag daartoe heeft ingediend of zich opnieuw heeft geregistreerd.

3.6 De gebruiker mag te allen tijde schriftelijk verzoeken om beëindiging van zijn registratie, voor zover door de beëindiging een juiste uitvoering van de contractuele betrekkingen niet wordt belemmerd. In dergelijke gevallen zal LEDVANCE alle gebruikersgegevens en andere opgeslagen persoonsgerelateerde gegevens van de gebruiker verwijderen zodra deze gegevens niet langer vereist zijn.

4. RECHTEN TEN AANZIEN VAN HET GEBRUIK VAN INFORMATIE, SOFTWARE EN DOCUMENTATIE

4.1 Het gebruik van informatie, software en documentatie die ter beschikking is gesteld op of via deze LEDVANCE-website is onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden. Afzonderlijk overeengekomen licentievoorwaarden zullen prevaleren boven deze gebruiksvoorwaarden.

4.2 LEDVANCE verleent de gebruiker een niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie, die niet in sublicentie mag worden gegeven, voor het gebruik van de informatie, software en documentatie die aan de gebruiker ter beschikking is gesteld op of via de LEDVANCE-website voorzover overeengekomen of, indien er geen sprake is van een dergelijke overeenkomst, voorzover door LEDVANCE met de terbeschikkingstelling hiervan werd beoogd, mits geen van de beperkingen van sectie 5 van toepassing zijn.

4.3 Software wordt kosteloos ter beschikking gesteld in de objectcode. Er bestaat geen recht op terbeschikkingstelling van de broncode. Dit geldt niet voor de broncode van open-sourcesoftware, waarvan de licentievoorwaarden in het geval van overdracht van dergelijke software prevaleren boven deze gebruiksvoorwaarden en waarvan de voorwaarden vereisen dat de broncode ter beschikking wordt gesteld. In dergelijke gevallen zal LEDVANCE de broncode ter beschikking stellen tegen vergoeding van de kosten.

4.4 Informatie, software en documentatie mogen door de gebruiker in geen geval aan derden worden doorgegeven of verhuurd of op andere wijze ter beschikking worden gesteld. Tenzij dit is toegestaan krachtens dwingend recht, mag de gebruiker de software of documentatie niet wijzigen, noch mag hij de software disassembleren, onderwerpen aan reverse-engineering of decompileren of een deel daarvan afscheiden. De gebruiker mag één backup-kopie van de software maken, indien noodzakelijk om verder gebruik van de software conform deze gebruiksvoorwaarden te waarborgen.

4.5 De informatie, software en documentatie zijn beschermd op grond van auteursrecht, internationale auteursrechtelijke verdragen en andere wetten en verdragen op het gebied van intellectuele eigendom. De gebruiker zal dergelijke wetgeving naleven en in het bijzonder geen alfanumerieke codes, merktekens of auteursrechtelijke vermeldingen uit de informatie, software of documentatie of kopieën daarvan wijzigen, verbergen of verwijderen.

4.6 §§ 69a e.v. van het Duitse auteursrecht blijft hierdoor onverminderd gelden.

5. INTELLECTUELE EIGENDOM

5.1 De gegevens die op de LEDVANCE-website ter beschikking worden gesteld, inclusief de volledige inhoud, informatie, foto's, illustraties, grafieken, namen en logo's zijn het eigendom van LEDVANCE GmbH of haar licentiehouders en worden beschermd door auteursrecht en verdragen inzake merkenrecht en overige verdragen inzake de intellectuele eigendom. Alle materialen zijn alleen bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Onverminderd de bijzondere bepalingen van § 4 van deze gebruiksvoorwaarden mag de inhoud van de LEDVANCE-website zoals hierboven beschreven niet worden gewijzigd, gekopieerd, gereproduceerd, verkocht, verhuurd of op enigerlei andere wijze worden gebruikt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van LEDVANCE GmbH.

5.2 Niets van het bovengenoemde mag zodanig worden uitgelegd als zou op enig octrooi, handelsmerk of op enig ander intellectueel eigendomsrecht van OSRAM GmbH een licentie of recht verleend worden. Evenmin verleend het bovenstaande een licentie of recht voor het gebruik van enige auteursrechten of overige rechten die betrekking hebben op bovengenoemde materialen.

5.3 Het woord en het producthandelsmerk LEDVANCE, overige producthandelsmerken, illustraties en logo's van LEDVANCE-producten zijn eigendom van LEDVANCE GmbH.

5.4 Voor het gebruik van deze namen en handelsmerken is de uitdrukkelijke toestemming van LEDVANCE GmbH vereist. Het gebruik van de naam LEDVANCE als verwijzing is toegestaan, bijvoorbeeld als een link naar deze website. LEDVANCE GmbH moet hiertoe echter vooraf toestemming verlenen.

6. VERPLICHTINGEN VAN DE GEBRUIKER

6.1 Bij het bezoeken of gebruiken van de LEDVANCE-website zal de gebruiker in geen geval

 • andere personen, in het bijzonder minderjarigen, schade toebrengen of inbreuk maken op hun persoonlijke rechten;
 • door zijn gebruiksgedrag de goede zeden schenden;
 • inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten;
 • inhoud uploaden die virussen, zogenaamde Trojaanse paarden of andere programma's bevat die schade kunnen toebrengen aan gegevens;
 • hyperlinks of inhoud verzenden, opslaan of uploaden waartoe de gebruiker niet gerechtigd is, in het bijzonder wanneer deze hyperlinks of inhoud in strijd zijn met geheimhoudingsverplichtingen of de wet;
 • reclame of ongevraagde e-mails (zogenoemde "spam") of onjuiste waarschuwingen tegen virussen, gebreken of soortgelijk materiaal verspreiden of anderen uitnodigen of verzoeken deel te nemen aan loterijen, sneeuwbalsystemen, kettingbrieven, piramidespelen of soortgelijke activiteiten.
   

6.2 LEDVANCE mag te allen tijde de toegang tot de LEDVANCE-website weigeren, in het bijzonder wanneer de gebruiker verplichtingen die voortvloeien uit deze gebruiksvoorwaarden, niet nakomt.

7. HYPERLINKS

De LEDVANCE-website kan hyperlinks bevatten naar webpagina's van derden. LEDVANCE aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van dergelijke webpagina's en doet geen uitlatingen over en hecht geen goedkeuring aan dergelijke webpagina's of hun inhoud. LEDVANCE controleert de informatie op deze webpagina's niet en is niet verantwoordelijk voor de inhoud en informatie die daarop wordt verstrekt. Het gebruik van dergelijke webpagina's is volledig voor risico van de gebruiker.

8. AANSPRAKELIJKHEID

8.1 In geval van opzet of grove nalatigheid - ongeacht de wettelijke oorzaak - is LEDVANCE aansprakelijk in de mate dat hiertoe bij de wet wordt voorzien. LEDVANCE is eveneens aansprakelijk in alle gevallen van schade door dood, lichamelijk letsel of schade aan de gezondheid en claims uit hoofde van de wet productaansprakelijkheid, in de mate dat hiertoe bij de wet wordt voorzien. Bij ontbreken van gegarandeerde eigenschappen of opzettelijke verzwijging van een tekortkoming is LEDVANCE aansprakelijk in de mate dat hiertoe bij de wet wordt voorzien. Indien LEDVANCE een wezenlijke contractuele verplichting of een "kardinale plicht" niet nakomt, is aansprakelijkheid beperkt tot de gebruikelijke of te verwachten schade. Hetzelfde geldt wanneer de klant recht heeft op compensatie voor schade in plaats van compensatie voor goederen of diensten. In alle andere dan bovengenoemde gevallen worden schadeclaims tegen LEDVANCE uitgesloten.

8.2 De informatie op de LEDVANCE-website kan specificaties of algemene beschrijvingen bevatten over de technische mogelijkheden van afzonderlijke producten die in bepaalde gevallen wellicht niet beschikbaar zijn (bijvoorbeeld als gevolg van productwijzigingen). De vereiste prestaties van het product dienen daarom in alle gevallen ten tijde van de aankoop gezamenlijk te worden overeengekomen.

9. VIRUSSEN

Hoewel LEDVANCE zich tot het uiterste inspant om de LEDVANCE-website virusvrij te houden, kan LEDVANCE niet garanderen dat deze virusvrij is. De gebruiker dient, voor zijn eigen veiligheid, de noodzakelijke stappen te nemen om adequate veiligheidsmaatregelen te waarborgen en gebruik te maken van een virusscanner alvorens enige informatie, software of documentatie te downloaden.

10. EXPORTCONTROLES

Voor de export van bepaalde informatie, software en documentatie kan - bijvoorbeeld vanwege de aard, het beoogde gebruik of de eindbestemming - goedkeuring noodzakelijk zijn. De gebruiker dient zich strikt te houden aan de exportbepalingen voor informatie, software en documentatie, in het bijzonder aan de exportbepalingen van de EU, de afzonderlijke lidstaten van de EU en de VS. LEDVANCE dient informatie, software en documentatie te voorzien van aanduidingen conform de exportcontrolelijsten van Duitsland en de EU evenals de U.S. Commerce Control List.

11. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Voor het verzamelen, gebruiken en verwerken van persoonsgerelateerde gegevens van de gebruiker van de LEDVANCE-website, zal LEDVANCE voldoen aan de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens en aan het eigen LEDVANCE-beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens. Dit beleid kan worden opgevraagd via Privacyverklaring .

12. AANVULLENDE OVEREENKOMSTEN, BEVOEGDE RECHTBANK, TOEPASSELIJK RECHT

12.1 Aanvullende overeenkomsten dienen schriftelijk te worden vastgelegd.

12.2 Eventuele geschillen dienen te worden voorgelegd aan de rechter te München (Duitsland) indien de gebruiker een handelaar is in de zin van het Duitse wetboek van koophandel (Handelsgesetzbuch).

12.3 De afzonderlijke pagina's van de LEDVANCE-website worden verzorgd en beheerd door LEDVANCE en/of haar dochterondernemingen. De pagina's voldoen aan de toepasselijke wetgeving in het land waar het verantwoordelijke bedrijf is gevestigd. OSRAM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het feit dat de genoemde informatie, software en/of documentatie op de LEDVANCE-website op locaties buiten een dergelijk land kan worden bekeken of gedownload. Indien gebruikers de LEDVANCE-website bezoeken vanaf een locatie buiten een dergelijk land, zijn uitsluitend zijzelf verantwoordelijk voor de naleving van alle toepasselijke lokale wetgeving. Toegang tot informatie, software en/of documentatie op de LEDVANCE-website vanuit landen waar een dergelijke inhoud onwettig is, is verboden. In dit geval en indien de gebruiker zaken wil doen met LEDVANCE, dient de gebruiker contact op te nemen met de LEDVANCE-vertegenwoordiger voor het betreffende land.

12.4 Deze gebruikvoorwaarden worden beheerst door het Duitse recht. De bevoegde rechtbank is München. De Duitse eenvormige wet inzake de totstandkoming van internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 17 juli 1973 en de UN-conventie van contracten voor de internationale handel in goederen (CISG) van 11 april 1980 worden uitgesloten.

Deel pagina op social media