Consument

Lux-O-Meter APP – Gebruiksvoorwaarden

(vanaf november 2021)

1. Toepassingsbereik, Gebruiksvoorwaarden, Disclaimer voor App Stores

1.1 Deze Gebruiksvoorwaarden bepalen de algemene voorwaarden voor het gebruik van de softwaretoepassing ‘Lux-O-Meter’ voor mobiele apparaten (hierna de ‘App’), die ter beschikking wordt gesteld door LEDVANCE GmbH, Parkring 29-33, 85748 Garching, Duitsland (hierna ‘LEDVANCE’) via App Stores (artikel 1.3).

1.2 De publicatie van de App in de App Store vormt een aanbod van LEDVANCE om deze Gebruiksvoorwaarden te aanvaarden. De aanvaarding van deze Gebruiksvoorwaarden vormt een bindende overeenkomst tussen u en LEDVANCE. Neem deze Gebruiksvoorwaarden aandachtig door. Door de App te downloaden of te gebruiken op uw mobiele apparaat, erkent u meerderjarig te zijn, deze Gebruiksvoorwaarden volledig te hebben doorgenomen, begrepen en aanvaardt, en stemt u zonder voorbehoud in met alle bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden, met inbegrip van eventuele wijzigingen die van kracht kunnen zijn tijdens en na uw gebruik van de App. Indien u minderjarig bent of niet alle bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden wenst te aanvaarden, mag u de App niet gebruiken en dient u onmiddellijk het gebruik van de App te beëindigen en de App van uw mobiele apparaat te verwijderen.

1.3 Deze Gebruiksvoorwaarden bepalen uitsluitend de contractuele relatie tussen u en LEDVANCE aangaande het gebruik van de App. De aanbieder van een platform voor mobiele apps (hierna de 'App Store'), zoals Google Play of de App Store van Apple Inc., waarmee u de App in een App Store kunt downloaden, maakt geen deel uit van deze Gebruiksvoorwaarden.

1.4 Naast de aanvaarding van deze Gebruiksvoorwaarden kan de levering van de App onderworpen blijven aan de naleving van afzonderlijke algemene voorwaarden van de betreffende App Store. De App Store draagt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de App.

2. Taal van de overeenkomst, Bewaring en beschikbaarheid van de Gebruiksvoorwaarden, Gedragscodes

2.1 De beschikbare talen voor de overeenkomst zijn, Duits, Engels, Deens, Hongaars, Nederlands, Italiaans, Frans, Russisch, Suomi, Slowaaks, Roemeens, Pools en Tsjechisch.

2.2 Deze Gebruiksvoorwaarden worden ter beschikking gesteld voor download via een koppeling in de App Store.

2.3 Hier volgt de door LEDVANCE onderschreven gedragscode:
https://www.ledvance.de/professional/unternehmen/ueber-ledvance/nachhaltigkeit/wirtschaft/ledvance-code-of-conduct

3. Kosteloze licentieverlening en -termijn

De App (met inbegrip van eventuele foutoplossingen, aanpassingen, verbeteringen, updates en upgrades) wordt onder licentie verleend en niet aan u verkocht. Door de strikte naleving van deze Gebruiksvoorwaarden verleent LEDVANCE u een persoonlijk, herroepbaar, niet-exclusief, niet-overdraagbaar en beperkt recht om de App overeenkomstig deze Gebruiksvoorwaarden te installeren en te gebruiken op uw mobiele apparaat.

De App wordt kosteloos ter beschikking gesteld.

4. Doel en gebruiksvereisten van de App, uw Plichten

4.1 De App heeft tot doel de verlichting in uw bureau of andere ruimten te testen. Door de lichtsterkte in de ruimte te meten, kan worden vastgesteld of de ruimte optimaal verlicht is of helderder of donkerder moet worden verlicht.

4.2 Het gebruik van de App vereist geen registratie.

4.3 Om gebruik te kunnen maken van de functies van de App moeten volgende autorisaties worden verleend, of hardwarecomponenten van het mobiele apparaat worden aangewend:

  • Lichtsensor (Android)
  • Camera (iOS)

4.4 Voor een correct gebruik van de App is het noodzakelijk dat uw mobiele apparaat voldoet aan de relevante technische gebruiksvereisten van de App, in het bijzonder of er een compatibele versie van de ondersteunde besturingssystemen is geïnstalleerd (ten minste iOS13 of Android 5.0). Voor sommige functies is ook een actieve internetverbinding vereist.

5. Beperkt gebruik, opschorting en beëindiging

5.1 Het is u, of anderen, niet toegestaan om:

a) de App te decompileren, reverse engineering toe te passen, te disassembleren of te decoderen, behoudens artikel 69e van het Duitse Auteursrecht (UrhG) of enige andere toepasselijke rechtsbepaling;
b) industriële eigendoms-, auteurs-, persoonlijke, eigendoms- en andere rechten van derden te schenden tijdens het gebruik van de App;
c) beleidsnormen of wet- en regelgevingen te schenden waaraan uw gebruik van de App is onderworpen;
d) enig handelsmerk van LEDVANCE of haar licentieverstrekkers te verwijderen, wijzigen of verbergen tijdens het gebruik van de App
e) de kopieerbeveiliging, het rechtenbeheer of beveiligingsfuncties van de App te verwijderen, uit te schakelen of te omzeilen;
f) wijzigingen aan te brengen aan de App of daarvan afgeleide producten te ontwikkelen.

5.2 LEDVANCE behoudt zich het recht voor om uw gebruik van de App zonder voorafgaande kennisgeving op te schorten of te beëindigen wanneer LEDVANCE gegronde vermoedens heeft dat u zich niet heeft gehouden of niet zult houden aan één van de bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden, u in strijd handelt met de toepasselijke wet- en regelgeving, licenties of gebruiksvoorwaarden, of de App op incorrecte of ongepaste wijze gebruikt.

6. Updates en wijzigingen van de App

6.1 LEDVANCE beoogt de voortdurende verbetering van de App, waardoor sporadisch wijzigingen kunnen worden doorgevoerd. LEDVANCE heeft met name het recht om naar eigen goeddunken:

a) foutoplossingen, aanpassingen, verbeteringen, updates en upgrades door te voeren om nieuwe functies te leveren of de prestaties van de App te verbeteren; en/of
b) een deel, functie en/of toepassing van de App op te schorten of te beëindigen, nieuwe functies te introduceren of bepaalde functies te beperken, of de toegang tot de volledige of een deel van de App te beperken.

6.2 In sommige gevallen kunnen de door LEDVANCE doorgevoerde wijzigingen tot gevolg hebben dat sommige softwareconfiguraties (inclusief, maar niet beperkt tot, het besturingssysteem van het mobiele apparaat) of instellingen niet langer functioneren in combinatie met de App, waardoor u dergelijke configuraties of instellingen mogelijk moet bijwerken of wijzigen om de App te blijven gebruiken.

6.3 LEDVANCE zal u voor zover dit mogelijk, billijk en haalbaar is informeren over alle wezenlijke wijzigingen, die uw gebruik van de App zouden kunnen beïnvloeden.

7. Datakosten van derden

Uw mobiele provider kan mogelijk kosten, limieten en/of beperkingen opleggen die uw gebruik van de App kunnen beïnvloeden. Uw mobiele provider kan bijvoorbeeld kosten in rekening brengen voor datagebruik, inclusief en zonder beperking, het downloaden van de App of een ander gebruik van uw mobiele apparaat tijdens het gebruik van de App. U aanvaardt als enige verantwoordelijk te zijn voor dergelijke kosten, limieten en beperkingen.

8. Industriële eigendomsrechten, Handelsmerken

De App omvat eigendomsrechtelijke en vertrouwelijke informatie die wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten en verdragen. De App en de inhoud ervan zijn het intellectuele eigendom van LEDVANCE, haar gelieerde ondernemingen of licentiegevers, die zich alle rechten voorbehouden die niet uitdrukkelijk worden toegekend in deze Gebruiksvoorwaarden. Alle handelsmerken, logo's en dienstmerken (collectief de 'Merken') die worden weergegeven op de App zijn eigendom van LEDVANCE, haar gelieerde ondernemingen of haar licentiegevers. U bent niet gemachtigd om één van deze Merken te gebruiken zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de respectievelijke eigenaar.

9. Aanvullende voorwaarden voor het gebruik van de iOS-versie van de App

9.1 De voorwaarden in deze bepaling zijn alleen van toepassing op de iOS-versie van de App in de Apple App Store. Deze voorwaarden vormen de minimale door Apple voorgeschreven vereisten voor gebruiksvoorwaarden voor door de ontwikkelaar gebouwde applicaties.

9.2 LEDVANCE draagt de exclusieve verantwoordelijkheid voor de App. Apple heeft geen betrokkenheid bij de ontwikkeling en heeft geen invloed op de inhoud of het ontwerp van de App. Onderstaande is derhalve van toepassing:

9.2.1 De ondersteuning en het onderhoud van de App zijn de exclusieve verantwoordelijkheid van LEDVANCE, en niet van Apple.

9.2.2 De contactgegevens van LEDVANCE zijn:

LEDVANCE GmbH, Parkring 29-33, 85748 Garching,
tel: +49 89-780673-100
e-mail: contact@ledvance.com


9.3 LEDVANCE garandeert dat de App vrij is van gebreken, overeenkomstig artikel 11 van deze Gebruiksvoorwaarden. Indien de App of een bijbehorende dienst niet naar behoren functioneert, kunt u eveneens contact opnemen met Apple. Apple draagt geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de App. Elke verdere aansprakelijkheid heeft alleen betrekking op LEDVANCE.

9.4 LEDVANCE en niet Apple, draagt de exclusieve verantwoordelijkheid voor eventuele door u of derden ingediende claims die voortvloeien uit de App of het gebruik ervan. Dit geldt in het bijzonder voor de productaansprakelijkheid, alsook voor de schending van wettelijke verplichtingen, bestuursrechtelijke verordeningen of regelingen inzake consumentenbescherming.

9.5 Indien een derde partij een claim indient op grond van een schending van het intellectueel eigendomsrecht door de App, of uw gebruik van de App, draagt LEDVANCE en niet Apple, de exclusieve verantwoordelijkheid voor het onderzoeken, afhandelen en verwerken van dergelijke claims, alsook voor de beslechting ervan.

9.6 U verklaart dat:

9.6.1 u geen inwoner bent van een land dat onderworpen is aan een embargo door de Verenigde Staten van Amerika of dat door de Verenigde Staten van Amerika is opgenomen in de lijst met landen die steun verlenen aan terroristen, en

9.6.2 u niet voorkomt op de lijst met personen voor wie de Verenigde Staten een handelsverbod of -beperking heeft ingesteld (lijst van verboden partijen).

9.7 Apple en aan Apple gelieerde ondernemingen zijn de derde begunstigden van deze Gebruiksvoorwaarden. Indien u zich akkoord verklaart met deze Gebruiksvoorwaarden, heeft Apple het recht om alle rechten of claims die Apple op grond van deze Gebruiksvoorwaarden kan uitoefenen, af te dwingen.

10. Privacybeleid

Alle over u, door LEDVANCE verzamelde persoonsgegevens worden verwerkt conform de bepalingen in het privacybeleid van de Lux-O-Meter App. Het privacybeleid van de Lux-O-Meter App is te raadplegen op het volgende adres: https://www.ledvance.com/consumer/company/about-ledvance/privacy-policy/privacy-policy-lux-o-meter-app

11. Beperkte garantie en aansprakelijkheid

LEDVANCE draagt aansprakelijkheid jegens u conform volgende bepalingen:

11.1 De levering van de App door LEDVANCE is gratis LEDVANCE draagt uitsluitend aansprakelijk jegens u voor materiële en juridische gebreken van de App indien er sprake is van het opzettelijk verzwijgen van die gebreken. Er is sprake van een materieel gebrek indien de App niet de overeengekomen kwaliteiten vertoont (artikel 4) bij de risico-overdracht. Er is sprake van een juridisch gebrek indien derden aanspraak op u kunnen maken in verband met de App - uitgezonderd de in deze gebruiksvoorwaarden vermelde gevallen.

11.2 LEDVANCE draagt uitsluitend aansprakelijkheid jegens u in het kader van de wettelijke bepalingen voor schade veroorzaakt door grove nalatigheid of opzet door LEDVANCE, haar wettelijke of plaatsvervangende vertegenwoordigers, voor schade ten gevolge van opzettelijk nadeel voor het leven, het lichaam of de gezondheid, of de veronderstelling van een kwaliteitsgarantie. Aangezien de App gratis door LEDVANCE wordt geleverd, is LEDVANCE niet aansprakelijk voor lichte nalatigheid. De aansprakelijkheid van LEDVANCE voor schade onder de Duitse wet inzake productaansprakelijkheid (ProdHaftG) blijft ongewijzigd.

11.3 LEDVANCE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor storingen of schade als gevolg van:
a) incorrecte, ongepaste bediening of gebruik van de App door u of een derde partij;
b) technische storingen van de internetverbinding (bijv. schommelende netwerksterkte, onbereikbaarheid van het netwerk, ontoereikende verbindingskwaliteit); of
c) opzettelijke schending van één van uw verplichtingen onder deze Gebruiksvoorwaarden, met in het bijzonder artikelen 5 en 9.6.

12. Toepasselijke wetgeving, OS Platform, Rechtsgebied

12.1 Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing met uitsluiting van het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken en de bepalingen van het internationaal privaatrecht indien:

12.1.1 u woonachtig bent in Duitsland; of

12.1.2 u woonachtig bent in een land dat geen deel uitmaakt van de Europese Unie.
Indien u woonachtig bent in een lidstaat van de Europese Unie, is eveneens het Duitse recht van toepassing, waarbij de dwingende bepalingen van uw vestigingsland onverminderd van kracht blijven.

12.2 De Europese Commissie voorziet in een platform voor extrajudiciële, online geschillenbeslechting (OS), dat te vinden is op https://ec.europa.eu/consumers/odr. LEDVANCE draagt geen verplichting of bereidheid om deel te nemen aan een geschillenprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten.

12.3 Indien u een ondernemer, een rechtspersoon of een bijzonder fonds naar publiek recht bent, is München, Duitsland het exclusieve rechtsgebied voor alle geschillen die voortvloeien uit, of verband houden met, de contractuele relatie tussen u en LEDVANCE of deze Gebruiksvoorwaarden. LEDVANCE heeft niettemin het recht om u te dagvaarden in uw eigen rechtsgebied. De dwingende wettelijke bepalingen inzake de exclusieve rechtsbevoegdheid blijven hierdoor onaangetast.

13. Wijzigingen van de Gebruiksvoorwaarden, Gedeeltelijke ongeldigheid

13.1 LEDVANCE behoudt zich het recht voor om in zoverre dat noodzakelijk is, deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen, vooropgesteld dat u hierdoor niet te goeder trouw of op onredelijke wijze wordt benadeeld. U zal onverwijld in kennis worden gesteld van elke wijziging van de Gebruiksvoorwaarden via een in het kader van updates van de App te downloaden link in de respectievelijke App Store. Indien u niet akkoord gaat met de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden, kunt u deze afwijzen; wat echter inhoudt dat u niet langer gebruik zult kunnen maken van de App. Door de App te blijven gebruiken verklaart u zich akkoord met de wijzigingen.

13.2 Indien individuele bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet-afdwingbaar zijn of worden, heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen. De ongeldige of niet-afdwingbare bepaling wordt vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling die het dichtst aansluit bij de economische objectieven van de partijen. Hetzelfde is van toepassing in het geval van omissies.

Deel pagina op social media