Consument
LAND

GARANTIEVOORWAARDEN VAN LEDVANCE GMBH VOOR LED-ARMATUREN

NAAR DE CONSUMENTEN TOE

(Versiedatum: mei 2022)

TABEL 1: GARANTIE VOOR LED-ARMATUREN TEGENOVER DE CONSUMENT

GARANTIEPERIODE SOORT GARANTIE GARANTIEPRODUCTEN
(Productfamilies)
10 jaar Gedeeltelijke garantie
(beperkt tot LED-module en driver)
• ENDURA® PRO
• ENDURA® STYLE branded LEDVANCE
5 jaar Standaard garantie • 1906®
• ENDURA® CLASSIC
• ENDURA® FLOOD en ENDURA® GARDEN FLOOD met een nominaal vermogen van meer dan 50 W
• ENDURA® STYLE branded OSRAM
• LED CLICK WHITE
• LED COLOR WHITE
• LED FLAT
• LED RING
• LED SPOTLIGHT
• LUNIVE™
• ORBIS®
• PLANON™
5 jaar Gedeeltelijke
garantie

(beperkt tot LED module en driver)
• ·ENDURA® STYLE SOLAR
• ·SUN@Home
3 jaar     Standaard garantie  • ENDURA® FLOOD en ENDURA® GARDEN FLOOD met een nominaal vermogen van 50 W of minder
• LED WORKLIGHT
• SENSOR CEILING
• SENSOR WALL
• SUBMARINE® LED
3 jaar     Gedeeltelijke garantie
(beperkt tot LED-module en driver)
• CABINET LED
• LED BULKHEAD
• LED OFFICE LINE
• LED POWER BATTEN
• LED SWITCH BATTEN
• LED VALUE BATTEN
• LINEAR LED FLAT®
• LINEAR LED SLIM
• LINEAR LED TURN
• SUMARINE® INTEGRATED
• TUBEKIT LED®
• SMART+

TABEL 2: INWERKINGTREDING EN GARANTIEGEBIED

Inwerkingtreding van deze garantievoorwaarden:     23 mei 2022
Garantiegebied:     Landen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) met inbegrip van het Verenigd Koninkrijk (zelfs na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU), alsmede de volgende landen: Albanië, Belarus, Bosnië en Herzegovina, Kosovo, Moldavië, Montenegro, Noord-Macedonië, Rusland, Servië, Zwitserland, Turkije en Oekraïne.

TABEL 3: STELLING VAN GARANTIECLAIMS

1) WAT MOET ER WORDEN INGEDIEND IN HET GEVAL VAN EEN GARANTIEGEVAL?

Om een garantieclaim in te dienen, moet de garantiebegunstigde vóór het verstrijken van de garantieperiode de volgende documenten schriftelijk per post of online in te dienen bij LEDVANCE of de respectievelijke lokaal verantwoordelijke LEDVANCE-groepsmaatschappij (LEDVANCE Company) (zie tabel 1a en 1b):

a) Het klachtenformulier (voor zover online beschikbaar) of een eenvoudige schriftelijke kennisgeving moet ten minste de volgende verplichte informatie bevatten:
- voornaam, achternaam en geldig postadres van de garantiebegunstigde
- productgegevens van het garantieproduct (in het bijzonder, zonder beperking: productnaam, productnummer (EAN) / productidentificatiecode (IC), aangekochte hoeveelheid, geclaimde hoeveelheid)
- grond van de klacht
- Link naar de landenlijst van nationale LEDVANCE-ondernemingen, inclusief beschikbare klachtenformulieren: www.ledvance.de/garantie-laenderliste  
Als daar geen apart klachtenformulier beschikbaar is, volstaat een eenvoudige schriftelijke kennisgeving met de hierboven vermelde verplichte gegevens aan het respectieve lokaal verantwoordelijke LEDVANCE-onderneming op het adres dat vermeld staat in de landenlijst (zie punt 2) b)).

b) een kopie of een scan van de originele factuur van het garantieproduct.
Het is in eerste instantie NIET nodig om het defecte garantieproduct terug te sturen: Het defecte garantieproduct hoeft alleen geretourneerd te worden als LEDVANCE of de betreffende lokale LEDVANCE-onderneming hierom vraagt. In dit geval dient het defecte garantieproduct volledig, voldoende gefrankeerd en in een onbreekbare verpakking per post te worden opgestuurd naar het hieronder vermelde adres (onder 2) a) i) of 2) b)).

2) AAN WIE EN IN WELKE VORM MOETEN HET KLACHTENFORMULIER EN DE KOPIE VAN DE FACTUUR WORDEN TOEGEZONDEN?

a) GARANTIEVORDERINGEN BINNEN DUITSLAND:
Voor garantieclaims binnen Duitsland kan een garantieclaim per post of via het online claimformulier worden ingediend:
i) Indiening per post:
Roep het schadeformulier op www.ledvance.de/garantie-reklamationsformular op, print het uit en vul de verplichte gegevens in. Voeg een kopie van het factuurbewijs bij en stuur beide documenten met voldoende frankering naar het volgende retour/klacht adres:


Claims naar andere postadressen kunnen niet in behandeling worden genomen.

ii) Online indiening:
Roep het online klachtenformulier op www.ledvance.de/reklamation op (gebruik hiervoor het klachtenformulier "Particuliere klant (eindverbruiker)"), vul de verplichte gegevens in en upload een kopie van het factuurbewijs als bijlage. Klik tot slot op "Verzenden".
Het is niet mogelijk om een garantieclaim op een andere manier in te dienen (bijv. via e-mail, telefoon of fax).

b) GARANTIEVORDERINGEN BUITEN DUITSLAND:
In het geval van garantieclaims in een garantiegebied buiten Duitsland, zal de garantieclaim worden verwerkt en de garantie worden verleend door de respectieve lokaal verantwoordelijke LEDVANCE-onderneming in overeenstemming met de bepalingen van deze garantievoorwaarden. De plaatselijk verantwoordelijke LEDVANCE onderneming is het bedrijf in wiens land de garantiehouder het garantieproduct heeft gekocht. Een overzicht van de LEDVANCE nationale bedrijven is te vinden onder de volgende link: www.ledvance.de/garantie-laenderliste

In het geval van garantieclaims buiten Duitsland, kan het geldend maken van een garantieclaim in overeenstemming met clausule 1 a) ofwel
i) via een schriftelijke kennisgeving per post met voldoende frankering aan de respectieve lokale LEDVANCE-onderneming of
ii) via het respectieve online klachtenformulier - op voorwaarde dat een link naar een online klachtenformulier is aangegeven in de lijst van landen op www.ledvance.de/garantie-laenderliste voor het respectieve land van het garantiegeval.

Claims kunnen niet op een andere manier worden ingediend (bv. via e-mail, telefoon of fax).


 

1. Toepassingsgebied, Garant / Garant Begunstigde

1.1. LEDVANCE GmbH, Parkring 29-33, 85748 Garching bij München, Duitsland (hierna "LEDVANCE") verleent hierbij uitsluitend de garantie zoals gespecificeerd in TABEL 1 voor de daarin genoemde garantieproducten en garantietermijnen.

1.2. De begunstigden van de garantie zijn uitsluitend consumenten die een garantieproduct hebben gekocht volgens TABEL 1 na de inwerkingtreding volgens TABEL 2 en gedurende de effectieve periode van deze garantievoorwaarden binnen het garantiegebied volgens TABEL 2 (hierna "Garantiegebied" genoemd) op voorwaarde dat de aankoop niet voor commerciële doeleinden of voor een zelfstandige beroepsactiviteit is gedaan (bv. commercieel gebruik, commerciële wederverkoop of commerciële installatie bij derden).

1.3. Deze Garantievoorwaarden zijn uitsluitend en uitputtend van toepassing op de garantie die is vastgelegd in TABEL 1 vanaf de inwerkingtreding van deze Garantievoorwaarden en binnen het Garantiegebied volgens TABEL 2 . Alle andere effectieve garantieclaims met betrekking tot LEDVANCE-producten die vóór de inwerkingtreding van deze garantievoorwaarden of buiten het garantiegebied zijn gekocht, blijven onverminderd van kracht en de betreffende garantieontvanger blijft gerechtigd om dergelijke andere garantieclaims binnen de betreffende garantieperiode te doen gelden in overeenstemming met de bepalingen van de betreffende toepasselijke garantievoorwaarden.

2. Onderwerp en voorwaarden van de garantie

2.1. Er bestaan de volgende soorten garanties:

a) Standaardgarantie: In geval van een standaardgarantie volgens TABEL 1 LEDVANCE garandeert, in overeenstemming met de bepalingen van deze garantievoorwaarden, dat alle onderdelen van het betreffende garantieproduct - onder voorbehoud van paragraaf 2.2 - vrij zijn van fabricage- en materiaalfouten binnen de betreffende garantieperiode.

b) Gedeeltelijke garantie: In het geval van een gedeeltelijke garantie volgens TABEL 1 LEDVANCE garandeert, in overeenstemming met de bepalingen van deze garantievoorwaarden, dat uitsluitend de LED-module en de driver van het betreffende garantieproduct - onder voorbehoud van paragraaf 2.2 - vrij zijn van fabricage- en materiaalfouten binnen de betreffende garantieperiode.

2.2. De garantie is uitsluitend van toepassing op het originele garantieproduct dat in de originele verpakking wordt geleverd en op de originele accessoires die in de originele verpakking (indien aanwezig) zijn meegeleverd. De garantie geldt niet voor gebruikte producten, verwisselbare lichtbronnen (lampen) en eventueel meegeleverde batterijen of accu's.

2.3. Een garantieclaim is alleen geldig als het garantieproduct te allen tijde binnen de toegestane specificaties volgens het productgegevensblad is gebruikt en is geïnstalleerd, in gebruik genomen en gebruikt in overeenstemming met de installatie- en gebruikshandleiding.

2.4. De garantieperiode gaat in op de datum van de aankoopfactuur door de begunstigde van de garantie.

3. Uitsluitingen van de garantieclaim

Met name in de volgende gevallen zijn garantieclaims onbeperkt uitgesloten:

a) slechts verwaarloosbare en onbeduidende schade aan of defecten van het garantieproduct die de prestaties niet merkbaar beïnvloeden (bv. uitval van een afzonderlijke van verscheidene LED-chips of LED-arrays)

b) het verstrijken van de normale service levensduur van het garantieproduct, zoals gespecificeerd door de fabrikant en aangetoond in de technische gegevens, binnen de garantieperiode en/of productgerelateerde gebruikelijke vermindering van de lichtstroom van het garantieproduct

c) productgerelateerde gebruikelijke veranderingen in de lichtkleur van het garantieproduct volgens de stand van de techniek

d) natuurlijke slijtage van het garantieproduct (bijv. veranderingen als gevolg van weersinvloeden bij gebruik van het garantieproduct in de buitenlucht),

e) oneigenlijk of ongeschikt gebruik van het garantieproduct,

f) het gebruik van het garantieproduct in ontoelaatbare of ongeschikte bedrijfsomgevingen (bijv. overmatige vochtigheid, hitte, kou of stof, corrosieve omgevingen of wanneer een binnenarmatuur ontoelaatbaar wordt blootgesteld aan direct zonlicht van buitenaf),

g) schade of defecten als gevolg van een gebrekkige kwaliteit van het voedingsnetwerk (bijv. spanningspieken of over-/onderspanning),

h) Voor zover de begunstigde van de garantie of een derde partij het garantieproduct heeft gewijzigd, gerepareerd of gebruikt in combinatie met producten of software van de begunstigde van de garantie of een derde partij zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van LEDVANCE,

i) schade of gebreken veroorzaakt door de begunstigde van de garantie of door een derde partij of

j) onvoorzienbare gebeurtenissen van overmacht buiten de invloedssfeer van LEDVANCE waarvoor LEDVANCE niet verantwoordelijk is (bijv. natuurrampen).

4. Guarantee Voordeel

4.1. Het garantievoordeel wordt aan de begunstigde van de garantie in de zin van paragraaf 1.2 toegekend, voor zover

a) een fabricage- of materiaalfout in de zin van paragraaf 2.1 a) respectievelijk paragraaf 2.1 b) binnen de garantietermijn is opgetreden en aan de overige voorwaarden van de garantie volgens paragraaf 2 is voldaan,

b) er zijn geen redenen voor uitsluiting volgens paragraaf 3 en

c) De begunstigde van de garantie heeft de garantieclaim overeenkomstig de bepalingen van deze garantievoorwaarden naar behoren doen gelden TABEL 3.

4.2. Het garantievoordeel bestaat uitsluitend uit het kosteloos ter beschikking stellen van een vervangend product overeenkomstig het bepaalde in dit artikel 4. LEDVANCE behoudt zich het recht voor om een ander gelijkwaardig vervangend product van dezelfde soort te leveren, waarvan de eigenschappen, specificaties en het ontwerp kunnen afwijken van het garantieproduct. Het vervangende product zal uitsluitend worden verzonden binnen het garantiegebied en in de regel binnen een maand nadat de garantieclaim naar behoren is ingediend.

4.3. Niet inbegrepen in de garantieclaim en het garantievoordeel zijn in het bijzonder, zonder beperking, het volgende:

a) reparatie van het garantieproduct,

b) een volledige of gedeeltelijke terugbetaling van of een creditnota voor de aankoopprijs,

c) vergoeding van de kosten voor het retourneren van het defecte garantieproduct volgens TABEL 3 ,

d) vergoeding van installatie-, demontage-, transport-, weg-, arbeids- of materiaalkosten of

e) andere vorderingen tot schadevergoeding of vergoeding van kosten (bv. voor vervoers- of gevolgschade).

4.4. LEDVANCE behoudt zich het recht voor om de geldigheid van de garantieclaim in elk garantiegeval te onderzoeken.

4.5. De verwerking van de garantieclaim en de toekenning van het garantievoordeel in overeenstemming met de bepalingen van deze garantievoorwaarden zal worden uitgevoerd.

- door LEDVANCE voor garantiegevallen in Duitsland en

- door de respectieve lokaal verantwoordelijke LEDVANCE-groepsmaatschappij volgens TABEL 3 (hierna "LEDVANCE-onderneming") voor garantiegevallen in het garantiegebied buiten Duitsland.

Het lokale verantwoordelijke bedrijf is de LEDVANCE onderneming in wiens land de garantiehouder het garantieproduct heeft gekocht. Een overzicht van de nationale LEDVANCE-ondernemingen vindt u hier: www.ledvance.de/garantie-laenderliste

4.6. De toekenning van het garantievoordeel houdt geen verlenging of vernieuwing van de oorspronkelijke garantieperiode in.

5. Voorbehoud van wettelijke aanspraken

De wettelijke rechten van de consument in geval van gebreken worden door deze garantiebelofte niet beperkt en kunnen kosteloos worden ingeroepen. Eventueel bestaande wettelijke garantierechten jegens ons blijven derhalve door deze garantiebelofte onaangetast.

6. Toepasselijk recht

Op deze garantievoorwaarden is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing met uitsluiting van het UN-kooprecht (CISG) en de bepalingen van het internationaal privaatrecht. De toepassing en vrije handhaving van de verplichte wettelijke bepalingen inzake consumentenbescherming van het land waar de begunstigde van de garantie zijn gewone verblijfplaats heeft, blijft echter onaangetast.

7. Wijziging van de garantievoorwaarden

LEDVANCE behoudt zich het recht voor om deze Garantievoorwaarden te allen tijde naar eigen goeddunken te wijzigen of aan te passen met ingang van de toekomst. In dit geval blijven eventuele effectieve garantieclaims op basis van deze versie van de garantievoorwaarden onverminderd van kracht en blijft de betreffende garantieontvanger gerechtigd om dergelijke garantieclaims binnen de betreffende garantieperiode te doen gelden in overeenstemming met de bepalingen van deze versie van de garantievoorwaarden.

Deel pagina op social media