Consument

GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR SMART+ APP

INGANGSDATUM: 24 OKTOBER 2018

Deze gebruiksvoorwaarden (samen met de documenten waarnaar hierin wordt verwezen) bepalen de voorwaarden voor het gebruik van de toepassing "LEDVANCE SMART+" voor mobiele apparaten (de "App").

1. TOESTEMMING MET DE GEBRUIKSVOORWAARDEN, DISCLAIMER MOBIELE APP STORE

1. Deze gebruiksvoorwaarden zijn een bindende overeenkomst tussen u en LEDVANCE GmbH, Parkring 29-33, 85748 Garching, Duitsland ("LEDVANCE"). U dient de gebruiksvoorwaarden zorgvuldig te lezen. Door te klikken op "accepteren" of het downloaden van de App naar uw mobiele apparaat of het gebruik van de App, bevestigt u dat u de Gebruiksvoorwaarden volledig hebt gelezen en begrepen en dat u volledig akkoord gaat met en gebonden bent aan alle bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de LEDVANCE SMART+ APP OPEN SOURCE SOFTWARE INFORMATIE EN LICENTIEVOORWAARDEN overeenkomstig hoofdstuk 8 hieronder en de LEDVANCE SMART+ APP PRIVACY POLICY zoals beschreven in paragraaf 9 hieronder, evenals eventuele wijzigingen, die van kracht blijven tijdens en na uw gebruik van de App.

1.2 Indien u niet alle voorwaarden van deze Gebruiksvoorwaarden accepteert, heeft u geen recht om de App te gebruiken en moet u het gebruik van de App onmiddellijk staken en de App van uw mobiele apparaat verwijderen.

1.3 Deze Gebruiksvoorwaarden zijn tussen u en LEDVANCE en niet met een mobiele applicatiemarkt ("Mobile App Store"), bijvoorbeeld Google Play of de Apple Inc. App Store. Uw vermogen om de App te downloaden en te gebruiken kan afhankelijk zijn van uw naleving van de eigen voorwaarden van de Mobile App Store. De Mobile App Store is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor uw gebruik van de App.

2. LICENTIEVERLENING

De App-software (inclusief, maar niet beperkt tot, updates, patches en upgrades) is gelicentieerd en wordt niet aan u verkocht. LEDVANCE verleent u een persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet-overdraagbaar, beperkt recht om de App via uw mobiele apparaat te installeren en te gebruiken, met inachtneming van deze Gebruiksvoorwaarden. De App wordt gratis ter beschikking gesteld.

3. GEBRUIKSBEPERKINGEN, OPSCHORTING/BEËINDIGING VAN HET GEBRUIK

3.1 Gebruik van de App vereist registratie en een wachtwoord.

3.2 U mag en mag anderen niet toestaan:

a) de App te decompileren, reverse-engineeren, demonteren of ontcijferen, behalve zoals toegestaan door § 69e van de Duitse Auteurswet (Urheberrechtsgesetz) of enige andere van toepassing zijnde bepaling van dwingend recht,

b) elke wijziging of afleiding van het werk van de App,

c) het overtreden van enig beleid, wet- of regelgeving die van toepassing is op uw gebruik van de App,

d) inbreuk maken op industriële eigendomsrechten, auteursrechten, persoonlijke, eigendoms- en andere rechten van derden,

e) inhoud met virussen, zogenaamde Trojaanse paarden of andere programma's die software kunnen beschadigen, over te dragen,

f) elke eigendomsvermelding van LEDVANCE of haar licentiegevers te verwijderen, te wijzigen of te verduisteren,

g) de App gebruiken om een concurrerende of soortgelijke toepassing, software of product te maken of

h) het verwijderen, uitschakelen, omzeilen van kopieerbeveiliging, rechtenbeheer of veiligheidskenmerken van de App.

3.3 LEDVANCE kan uw rechten om de App te gebruiken zonder voorafgaande kennisgeving opschorten of beëindigen als LEDVANCE redelijkerwijs van mening is dat u niet heeft voldaan of van plan bent niet te voldoen aan een van de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden, of dat u een toepasselijke wet, voorschrift, licentie of servicevoorwaarden schendt. LEDVANCE kan uw recht om cloud-diensten te gebruiken voor onregelmatig gebruik opschorten of beëindigen.

4. UPDATES EN WIJZIGINGEN VAN DE APP

LEDVANCE probeert de App voortdurend te verbeteren, zodat deze in de loop van de tijd kan veranderen. LEDVANCE kan patches, bug fixes, updates en upgrades ontwikkelen om nieuwe functies aan te bieden of de prestaties van de App te verbeteren. LEDVANCE kan elk onderdeel, elke functie en/of toepassing van de App opschorten of stopzetten, nieuwe functies introduceren of beperkingen opleggen aan bepaalde functies of de toegang tot delen van of alle App beperken. In sommige gevallen kunnen de wijzigingen die LEDVANCE aanbrengt in de App ertoe leiden dat oudere hardwareapparaten, diensten van derden, softwareconfiguraties of opstellingen niet meer werken met de App en dat u deze apparaten, diensten, configuraties of opstellingen moet updaten of wijzigen om de App te kunnen blijven gebruiken. LEDVANCE zal proberen u op de hoogte te stellen van een materiële wijziging van de App die een negatief effect op u zou hebben, maar dit is niet altijd praktisch of mogelijk.

5. KOSTEN VOOR GEGEVENS VAN DERDEN, OVERMATIG GEBRUIK

5.1 Houd er rekening mee dat de voorwaarden die u met uw mobiele dienstverlener of provider overeenkomt, onderworpen kunnen zijn aan kosten, beperkingen en/of restricties die van invloed kunnen zijn op uw gebruik van de App. Uw mobiele dienstverlener of provider kan bijvoorbeeld kosten in rekening brengen voor het gebruik van de App, inclusief, maar niet beperkt tot, het downloaden van de App, of ander gebruik van uw mobiele apparaat bij het gebruik van de App. U gaat ermee akkoord dat u alleen verantwoordelijk bent voor al deze kosten, beperkingen en restricties.

5.2 U bent uitsluitend verantwoordelijk voor eventuele schade als gevolg van excessief of abnormaal gebruik van de App.

6. PRODUCTEN EN DIENSTEN VAN DERDEN

U kunt ervoor kiezen om de App te gebruiken of te verbinden met apparaten, hardware, software, toepassingen of diensten van anderen ("Producten en diensten van derden"). Uw gebruik van Producten en Diensten van Derden wordt beheerst door de voorwaarden van de aanbieder van dat product of die dienst. LEDVANCE heeft geen controle over of geeft geen garanties met betrekking tot Producten en Diensten van Derden. LEDVANCE en haar filialen, leveranciers en licentiegevers zijn niet verantwoordelijk voor uw gebruik van Producten of Diensten van Derden. Als u vragen hebt over Producten en Diensten van Derden dient u contact op te nemen met de leverancier.

7. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN, GEBRUIKERSCONTENT, HANDELSMERKEN

7.1 De App bevat eigendoms- en vertrouwelijke informatie die beschermd wordt door de wetten en verdragen op het gebied van intellectueel eigendom. De App is het intellectuele eigendom van LEDVANCE, haar gelieerde ondernemingen of hun licentiegevers, die zich alle rechten voorbehouden die niet uitdrukkelijk in deze Gebruiksvoorwaarden zijn verleend.

7.2 Alle handelsmerken, logo's en servicemerken ("Merken") die op de App worden weergegeven, zijn het eigendom van LEDVANCE, haar gelieerde ondernemingen of hun licentiegevers en worden met toestemming van LEDVANCE gebruikt. U mag geen van de Merken gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LEDVANCE of haar gelieerde ondernemingen en, indien van toepassing, haar licentiegever.

8. OPEN SOURCE SOFTWARE

In de App worden open-sourcelicenties gebruikt die onderworpen zijn aan licentieovereenkomsten. De open-sourcelicenties en de van toepassing zijnde licentieovereenkomsten vindt u in de LEDVANCE SMART+ APP OPEN SOURCE SOFTWARE INFORMATIE EN LICENSE TERMS door te klikken op hier .

9. GEGEVENSBESCHERMING

De bescherming van uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor LEDVANCE. LEDVANCE voert haar activiteiten uit in overeenstemming met de geldende wetten op het gebied van gegevensbescherming. Deze gebruiksvoorwaarden worden aangevuld met de LEDVANCE SMART+ APP PRIVACY POLICY , waarin het verzamelen, verwerken, gebruiken en opslaan van persoonlijke gegevens van gebruikers van de App door LEDVANCE wordt beschreven. Het LEDVANCE SMART+ APP PRIVACY POLICY kan worden gevonden door hier te klikken.

10. BEVEILIGING

10.1 LEDVANCE geeft om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens. LEDVANCE kan niet garanderen dat haar veiligheid nooit in het gedrang komt of dat onbevoegden nooit toegang krijgen tot uw persoonlijke gegevens. U verstrekt uw persoonlijke gegevens op eigen risico. U bent als enige verantwoordelijk voor de beveiliging van uw thuisnetwerk en de aangesloten apparaten en dient toezicht te houden op onbevoegd of verdacht gebruik van de App.

10.2 Hoewel LEDVANCE er altijd naar streeft om de App vrij van virussen te houden, geeft LEDVANCE geen garantie op de afwezigheid van virussen. Voordat u de App downloadt of gebruikt, dient u passende veiligheidsmaatregelen te nemen en te scannen op virussen, voor uw eigen bescherming en om virussen op de App te voorkomen.

11. GARANTIE

De app wordt geleverd "zoals het is" en "zoals het beschikbaar is". Elke aansprakelijkheid voor materiële gebreken en eigendomsgebreken, inclusief, zonder beperking, voor de nauwkeurigheid, afwezigheid van fouten, afwezigheid van rechten op bescherming van derden en auteursrechten, volledigheid, bruikbaarheid, ononderbroken beschikbaarheid, betrouwbaarheid, veiligheid en/of compatibiliteit met producten of diensten van derden zijn uitgesloten, behalve in gevallen van opzet of bedrog. De voorgaande bepaling vormt geen omkering van de bewijslast.

12. BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

LEDVANCE is volledig aansprakelijk in geval van opzet of grove nalatigheid van LEDVANCE of haar wettelijke vertegenwoordigers of agenten (§ 278 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB)), schuldige schade aan leven, lichaam of gezondheid, in geval van een kwaliteitsgarantie, het bedrieglijk verzwijgen van een verzuim, alsmede de verplichte onbeperkte aansprakelijkheid op basis van de Duitse wet op de productaansprakelijkheid (ProdHaftG). Bovendien is LEDVANCE aansprakelijk in geval van schending van een wezenlijke contractuele verplichting door gewone nalatigheid, echter beperkt tot de te voorziene typische schade. Materiële contractuele verplichtingen in deze zin zijn dergelijke verplichtingen die moeten worden nagekomen om de correcte uitvoering van het contract en de naleving ervan mogelijk te maken, waarop u als contractpartner in het algemeen vertrouwt en mag vertrouwen. Verdere en/of andere claims of rechten tegen LEDVANCE, ongeacht de rechtsgrond, zijn uitgesloten. Deze uitsluiting omvat ook de persoonlijke aansprakelijkheid van werknemers, wettelijke vertegenwoordigers en plaatsvervangers. De bovengenoemde aansprakelijkheidsbeperkingen gelden respectievelijk in geval van vorderingen tot vergoeding van kosten in plaats van schade.

13. PLAATS VAN BEVOEGDHEID, TOEPASSELIJK RECHT

13.1 De exclusieve plaats van jurisdictie is München in het geval dat u wordt beschouwd als een handelaar in de zin van het Duitse Wetboek van Koophandel (Handelsgesetzbuch).

13.2 Deze gebruiksvoorwaarden worden uitsluitend beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Duitse recht, zonder rekening te houden met de beginselen van conflicterende wetgeving. De toepassing van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is uitdrukkelijk uitgesloten.

14. WIJZIGINGEN IN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, SCHEIDBAARHEID

14.1 LEDVANCE behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen voor zover dat nodig is en op voorwaarde dat u hierdoor niet te goeder trouw of onredelijk benadeeld wordt. LEDVANCE zal u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen via e-mail, indien u deze heeft verstrekt, of via de App met een passende vooraankondiging van ten minste vier weken, waarbij u wordt geïnformeerd over de gevolgen als u niet reageert op een dergelijke kennisgeving. Indien u niet akkoord gaat met de herziene Gebruiksvoorwaarden, staat het u vrij om deze af te wijzen; dat betekent echter dat u de App niet meer kunt gebruiken. Als u niet binnen zes weken na onze kennisgeving bezwaar maakt tegen wijzigingen, betekent uw voortgezette gebruik van de App dat u deze wijzigingen hebt geaccepteerd.

14.2 Indien afzonderlijke bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk rechtsgeldig of onhaalbaar zijn of worden, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden. De ineffectieve of onuitvoerbare bepaling wordt vervangen door een effectieve en uitvoerbare bepaling die de economische doelstellingen van de partijen zo dicht mogelijk benadert. Hetzelfde geldt indien deze Gebruiksvoorwaarden lacunes bevatten.

SMART+ ONDERSTEUNING

Heeft u problemen met één van onze SMART+ producten? Wij helpen u graag.

Deel pagina op social media