Professioneel
Land

Privacyverklaring

Laatste update: 25 mei 2018.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe LEDVANCE GmbH en onze dochterondernemingen (samen "LEDVANCE” genoemd) omgaan met uw persoonsgegevens op onze websites, welke maatregelen we hebben getroffen om uw gegevens te beschermen en welke rechten u hebt met betrekking tot uw persoonsgegevens.

I. Inleiding

De bescherming van uw persoonsgegevens is belangrijk voor LEDVANCE. We verwerken uw persoonsgegevens daarom conform de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU en andere geldende wetgeving inzake gegevensbescherming en gegevensbeveiliging.

II. Naam en adres van de verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in verband met deze website is

LEDVANCE GmbH
Parkring 29-33
85748 Garching

Tel.nr.: +49 89 780673-100

E-mail: contact@ledvance.com

Contactgegevens functionaris gegevensbescherming: privacy@ledvance.com

In voorkomende gevallen kunnen LEDVANCE-bedrijven zelfstandig of samen met LEDVANCE GmbH verantwoordelijk zijn. Een lijst van onze bedrijven vindt u hier .

III. Algemene informatie over de verwerking van persoonsgegevens

Tenzij anders aangegeven, verzamelt en verwerkt LEDVANCE uw persoonsgegevens uitsluitend voor zover dit noodzakelijk is om deze website beschikbaar te stellen en de werking ervan te garanderen.

Wanneer we uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens krijgen, geldt artikel 6, lid 1 sub a AVG als rechtsgrondslag voor de verwerking.

Wanneer we persoonsgegevens verzamelen voor het uitvoeren van een overeenkomst tussen u en LEDVANCE, biedt artikel 6, lid 1 sub b AVG de rechtsgrondslag voor de verwerking. Dit geldt tevens wanneer de verwerking vereist is om op uw verzoek de stappen te zetten die nodig zijn voor het aangaan van een overeenkomst.

Wanneer we uw persoonsgegevens verwerken om te voldoen aan een wettelijke verplicht waaraan LEDVANCE zich dient te houden, biedt artikel 6, lid 1, sub c. AVG de rechtsgrondslag voor de verwerking.

Wanneer de verwerking noodzakelijk is ter bescherming van uw vitale belangen of die van een andere persoon, geldt artikel 6, lid 1 sub d AVG als rechtsgrondslag voor de verwerking.

Wanneer de verwerking noodzakelijk is ten behoeve van gerechtvaardigde belangen van LEDVANCE of van een derde en wanneer uw belangen of grondrechten niet zwaarder wegen dan die belangen, biedt artikel 6, lid 1 sub f AVG de rechtsgrondslag voor de verwerking.

We beperken de verwerking van of wissen persoonsgegevens wanneer de gegevens niet langer nodig zijn voor het doeleinde waarvoor deze zijn verzameld of anderszins verwerkt zijn, tenzij wettelijke bewaarperioden eisen dat de gegevens langer worden bewaard.

IV. Verwerking van uw persoonsgegevens wanneer u onze website bezoekt (art. 6, lid 1 sub f AVG)

We verzamelen telkens wanneer u onze websites bezoekt bepaalde gegevens over uw apparaat.

De volgende gegevens worden verzameld en opgeslagen in onze systemen:

 • informatie over het type en de versie van uw browser
 • het besturingssysteem van uw apparaat
 • uw internetprovider
 • het IP-adres van uw apparaat
 • de datum en tijd waarop onze website is bezocht
 • van welke websites u onze website bezoekt
 • welke websites u vanaf onze website bezoekt

We slaan de gegevens 7 dagen op om de functionaliteit van onze website en de veiligheid van onze ict-systemen te garanderen (in geval van misbruik) en om ons te helpen problemen met onze website op te lossen.

De logboekbestanden worden na 7 dagen geanonimiseerd, waarna deze niet meer kunnen worden gebruikt om u te identificeren.

V. Gebruik van Google Analytics

1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

Op onze website maken wij gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service van Google LLC, 1600 Amphiteatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (hierna te noemen Google). Google Analytics analyseert onder andere de herkomst van bezoekers, hun verblijfsduur op individuele pagina's en het gebruik van zoekmachines, waardoor het succes van reclamecampagnes beter kan worden bewaakt. Google plaatst een cookie op uw computer. Persoonlijke gegevens kunnen worden opgeslagen en geëvalueerd, met name de activiteit van de gebruiker (bijv. welke pagina's zijn bezocht en welke elementen zijn aangeklikt), apparaat- en browserinformatie (bijv. IP-adres en besturingssysteem), gegevens over de weergegeven advertenties (bijv. welke advertenties zijn weergegeven en of de gebruiker erop heeft geklikt) en ook gegevens van reclamepartners (bijv. gepseudonimiseerde gebruikers-ID's).

De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Als de IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, wordt uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend, echter vooraf door Google ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden, waar het wordt ingekort.

IP anonimisering is actief op deze website. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om andere diensten aan de website-exploitanten te leveren met betrekking tot websiteactiviteiten en internetgebruik. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door het selecteren van de juiste instellingen in uw browser, maar houd er rekening mee dat als u dit doet u mogelijk niet in staat bent om de volledige functionaliteit van onze website te gebruiken. Meer informatie over het verzamelen en opslaan van gegevens door Google vindt u op onze website: https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en

Voor meer informatie over het algemene gebruik van cookies op deze website verwijzen wij u naar onze Cookiebeleid .

2. Doel van de gegevensverwerking

De verwerking van de persoonlijke gegevens van de gebruikers stelt ons in staat om het surfgedrag van onze gebruikers te analyseren. Door de verzamelde gegevens te evalueren, kunnen wij informatie over het gebruik van de afzonderlijke onderdelen van onze website verzamelen. Dit helpt ons om onze website en de gebruiksvriendelijkheid ervan voortdurend te verbeteren.

3. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Op aanbeveling van de Europese gegevensbeschermingsautoriteiten hebben we de actieve en expliciete toestemming van de gebruiker verkregen, die de rechtsgrond vormt in het kader van artikel. 6 alinea. 1 lit. een GDPR voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van het gebruik van Google Analytics. Bovendien ligt ons rechtmatig belang in de genoemde doeleinden, vandaar dat de verwerking van de gegevens in overeenstemming met Art. 6 lid. 1 lit. f GDPR. Door het IP-adres te anonimiseren, wordt het belang van de gebruiker bij de bescherming van zijn of haar persoonlijke gegevens voldoende in aanmerking genomen.

4. Duur van de opslag

Uw persoonlijke gegevens worden bewaard zolang als nodig is om de in dit Privacybeleid beschreven doeleinden te vervullen of zoals vereist door de wet, bijvoorbeeld voor fiscale en boekhoudkundige doeleinden.

5. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

U kunt het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens door Google voorkomen door het opslaan van cookies van derden op uw computer te verhinderen, door de functie "Do Not Track" van een ondersteunende browser te gebruiken, door de uitvoering van scriptcode in uw browser te deactiveren of door een scriptblocker zoals NoScript (www.noscript.net) of Ghostery (www.ghostery.com) in uw browser te installeren.

U kunt ook voorkomen dat er gegevens worden verzameld die door de cookie worden gegenereerd en die verband houden met uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres). U kunt de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de onder de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Via de volgende link kunt u het gebruik van uw persoonlijke gegevens door Google deactiveren: https://adssettings.google.de

Meer informatie over bezwaar- en verwijderingsmogelijkheden tegen Google is te vinden op: https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en

Daarnaast heeft Google zich aangemeld bij en is het bedrijf gecertificeerd onder de Privacy Shield Overeenkomst die is gesloten tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika. Dit betekent dat Google zich verplicht tot naleving van de normen en voorschriften van de Europese wetgeving op het gebied van gegevensbescherming. Meer informatie kunt u vinden in de volgende gekoppelde vermelding: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

VI. Contactformulieren (artikel 6, lid 1 sub a AVG)

Middels een contactformulier op onze website kunt u ons verzoeken en claims sturen.

De volgende gegevens worden verzameld en opgeslagen:

 • e-mailadres
 • achternaam, voornaam
 • aanspreektitel
 • taal/land
 • optioneel: contactgegevens (adres, telefoonnummer)
 • datum en tijd van registratie
 • inhoud van uw bericht

We verwerken uw gegevens op basis van uw toestemming om contact met u op te nemen en uw verzoeken en claims te verwerken.

Indien dit nodig is om antwoord te geven op uw verzoek, bijvoorbeeld als uw verzoek te maken heeft met een product dat wordt gedistribueerd door een gelieerd LEDVANCE-bedrijf, kunnen we uw gegevens overdragen aan het betreffende LEDVANCE-bedrijf.

We wissen uw persoonsgegevens zodra deze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor deze werden verzameld. Dit is doorgaans het geval wanneer uw verzoek is afgehandeld. Geldende wetgeving kan een langere bewaarperiode van de gegevens vereisen indien uw verzoek te maken heeft met defecten aan een product of garanties.

U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken. In dat geval zullen we uw persoonsgegevens wissen. We wijzen erop dat we dan uw verzoek niet langer kunnen verwerken.

VII. Registratie voor de nieuwsbrief (artikel 6, lid 1 sub a AVG)

Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, geeft u LEDVANCE GmbH en onze gelieerde bedrijven toestemming om u informatie te sturen over onze producten en diensten, alsmede informatie over evenementen en marketingcampagnes.

We verzamelen bij registratie de volgende gegevens:

 • e-mailadres
 • achternaam, voornaam
 • aanspreektitel
 • taal/land
 • datum en tijd van registratie

We gebruiken uw e-mailadres uitsluitend voor het verzenden van onze nieuwsbrief. Alle overige gegevens die worden verzameld, worden gebruikt om de nieuwsbrief te personaliseren en bewijs van uw registratie te leveren.

We slaan uw gegevens op totdat u uw toestemming intrekt. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken door op de koppeling "Uitschrijven" in elke nieuwsbrief te klikken.

VIII. myLEDVANCE.COM Customer portal (artikel 6, lid 1 sub b AVG)

U heeft de mogelijkheid om u te registreren of in te loggen op www.myledvance.com, onze speciale portal voor geregistreerde klanten waar u onze producten online kunt kopen en andere voordelen en diensten via deze website kunt ontvangen. Informatie over hoe uw persoonlijke gegevens worden verwerkt op www.myledvance.com vindt u in het respectieve privacybeleid hier .

IX. Delen van uw persoonsgegevens

LEDVANCE GmbH maakt deel uit van de LEDVANCE-groep. In sommige gevallen dragen we uw persoonsgegevens over aan andere LEDVANCE-bedrijven die de gegevens zelf of samen met LEDVANCE GmbH verwerken. We dragen de gegevens onder andere over voor de volgende doeleinden:

 • voor marketing- en reclamedoeleinden indien u ons daarvoor expliciet toestemming hebt verleend,
 • binnen de context van centrale ict- en administratiedoeleinden van de LEDVANCE-groep.

Daarnaast dragen we uw persoonsgegevens over aan de volgende ontvangers:

 • zorgvuldig geselecteerde en gecontroleerde dienstverleners; deze dienstverleners verwerken persoonsgegevens uitsluitend namens ons en conform onze instructies op basis van contractuele overeenkomsten voor de verwerking van persoonsgegevens;
 • andere derden (zoals overheidsinstanties) indien we hiertoe wettelijk verplicht zijn.

X. Verwerking van uw persoonsgegevens buiten de EU

Soms worden uw gegevens verwerkt in landen buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER), waar sprake is van een lager niveau van gegevensbescherming dan in Europa. In dergelijke gevallen komt LEDVANCE standaardcontractbepalingen van de EU overeen met haar partners om ervoor te zorgen dat een adequaat niveau van gegevensbescherming is gegarandeerd (kopie op verzoek te overleggen), of vragen we u om uw expliciete toestemming. Bij gegevensoverdracht naar landen waarvoor de EU heeft bepaald dat er sprake is van een adequaat niveau van gegevensbescherming is geen verdere goedkeuring of overeenkomst vereist.

Alle eventuele overdrachten naar gelieerde LEDVANCE-bedrijven met een vestiging buiten de EER gebeuren op basis van bindende bedrijfsregels. Op verzoek wordt een kopie van de bindende bedrijfsregels overlegd.

XI. Uw rechten

Als we uw persoonsgegevens verwerken hebt u bepaalde rechten tegenover LEDVANCE op basis van de geldende wetgeving. Als betrokkene hebt u de volgende rechten krachtens de AVG, met name:

Recht van inzage (artikel 15 AVG)
U hebt te allen tijde het recht om van ons een bevestiging te krijgen of we persoonsgegevens van u verwerken. Daarnaast geven we u op uw verzoek informatie over de doeleinden waarvoor we uw gegevens gebruiken, welke categorieën gegevens we verwerken, hoelang we uw gegevens opslaan, wat de herkomst van de gegevens is (indien deze niet rechtstreeks door u zijn verstrekt) en, indien van toepassing, naar welke ontvangers we uw gegevens overdragen. Op verzoek verstrekken we u een kopie van uw persoonsgegevens.

Recht op rectificatie (artikel 16 AVG)
U hebt recht op rectificatie of vervollediging van uw persoonsgegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn. We zullen de gegevens onverwijld corrigeren.

Recht op gegevenswissing (artikel 17 AVG)
U kunt verzoeken om uw persoonsgegevens te wissen indien er sprake is van een van de volgende redenen:

 • de gegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld of anderszins zijn verwerkt
 • uw trekt uw toestemming in en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking;
 • u maakt bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en er zijn geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden, of u maakt bezwaar tegen de verwerking van de persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing;
 • de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
 • de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting van LEDVANCE;
 • de gegevens zijn verzameld op basis van de toestemming van een kind.

Recht op beperking van de verwerking (artikel 18 AVG)

U kunt beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens verkrijgen op basis van de volgende vereisten:

 • als u de nauwkeurigheid van de gegevens betwist, gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van de gegevens te controleren;
 • de verwerking is onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;
 • als we de gegevens niet meer nodig hebben, maar u deze nodig hebt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 • wanneer u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking en nog niet is bepaald of u onze gerechtvaardigde gronden zwaarder wegen dan die van u.

Wanneer de verwerking is beperkt op grond van de bovenstaande vereisten, zullen we u hierover informeren voordat de beperking wordt opgeheven.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens (artikel 20 AVG)
Wanneer de verwerking van uw gegevens is gebaseerd op uw toestemming of wanneer deze nodig zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst tussen u en LEDVANCE, hebt u het recht om van LEDVANCE uw persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm en om de gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. Op uw verzoek zullen we de gegevens, indien technisch mogelijk, rechtstreeks naar de andere verwerkingsverantwoordelijke overdragen.

Recht van bezwaar (artikel 21 AVG)
U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens wanneer de verwerking is gebaseerd op uw toestemming of het gerechtvaardigde belang van LEDVANCE of een derde. Als gevolg hiervan zullen we uw persoonsgegevens niet meer verwerken tenzij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of wanneer de verwerking vereist is voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van rechtsvorderingen.

Intrekken van toestemming
U hebt te allen tijde het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken. Het intrekken van toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking die was gebaseerd op de toestemming voordat deze werd ingetrokken.

Contact
Indien u uw rechten wilt uitoefenen of een vraag hebt over gegevensbescherming bij LEDVANCE, kunt u gebruik maken van ons contactformulier of een e-mail sturen naar privacy@ledvance.com .

Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit
LEDVANCE neemt uw verzoeken zeer serieus en we streven ernaar aan al uw bezwaren tegemoet te komen. Niettemin hebt u te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij een bevoegde toezichthoudende instantie.

XII. Wijzigingen

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. Alle wijzigingen worden gepubliceerd op deze website. U kunt de datum van de laatste update vinden aan het begin van deze privacyverklaring.