Professioneel

GARANTIEVOORWAARDEN VAN LEDVANCE GMBH VOOR DE BIOLUX HCL SYSTEEMGARANTIE

NAAR ONDERNEMERS

(Versiedatum: maart 2020)

TABEL 1: BIOLUX HCL SYSTEEMGARANTIE VOOR ONDERNEMERS

GARANTIEPERIODE    GARANTIESYSTEEM
5 jaar
(bij een maximale rotatie van de BIOLUX HCL CONTROL UNIT van 7.200° in totaal per dag*)    
BIOLUX HCL systeem van LEDVANCE dat uitsluitend bestaat uit de volgende onderling verbonden BIOLUX HCL systeemcomponenten:

a) een BIOLUX HCL CONTROL UNIT en

b) tot 20 armaturen van het type
• BIOLUX HCL PANEL en/of
• BIOLUX HCL DOWNLIGHT
* Verschillende voorgeprogrammeerde lichtstemmingen zijn te selecteren door de BIOLUX HCL CONTROL UNIT met de klok mee of tegen de klok in te draaien. De BIOLUX HCL CONTROL UNIT mag maximaal 7.200° met de klok mee of tegen de klok in gedraaid worden (wat overeenkomt met 20 volledige 360°-rotaties) per dag in totaal (alle bedieningsprocedures bij elkaar opgeteld).

TABEL 2: INWERKINGTREDING EN GARANTIEGEBIED

Inwerkingtreding van deze garantievoorwaarden:     16 maart 2020
Garantiegebied:     Landen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) met inbegrip van het Verenigd Koninkrijk (zelfs na een eventuele terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU), alsmede de volgende landen: Albanië, Belarus, Bosnië en Herzegovina, Kosovo, Moldavië, Montenegro, Noord-Macedonië, Rusland, Servië, Zwitserland, Turkije en Oekraïne.

TABEL 3: STELLING VAN GARANTIECLAIMS

1. WAT MOET ER WORDEN INGEDIEND IN HET GEVAL VAN EEN GARANTIEGEVAL?

Om een garantieclaim in te dienen, moet de begunstigde van de garantie vóór het verstrijken van de garantieperiode het volgende voorleggen aan LEDVANCE of de respectievelijke lokaal verantwoordelijke LEDVANCE-groepsmaatschappij (LEDVANCE Company):

a) een klacht die minstens de volgende informatie bevat:
- voornaam, achternaam en geldig postadres van de begunstigde van de garantie
- voor directe klanten van LEDVANCE bovendien het LEDVANCE-klantennummer van de begunstigde van de garantie
- productgegevens van de defecte systeemcomponent(en) (in het bijzonder, zonder beperking): productnaam, productnummer (EAN) / productidentiteitscode (IC), gekochte hoeveelheid, geclaimde hoeveelheid) -
reden van de klacht

b) een kopie van de originele factuur voor de defecte systeemcomponent(en) of - alleen voor directe klanten van LEDVANCE - een kopie van de originele LEDVANCE-leveringsbon.

Registratie van het garantiesysteem of de systeemcomponenten is niet vereist.

Retournering van systeemcomponenten en/of het verstrekken van aanvullende informatie/documenten op verzoek:
In eerste instantie is het retourneren van systeemcomponenten niet nodig. In elk garantiegeval behoudt LEDVANCE Company zich echter het recht voor om
a) de retourzending van de defecte en/of andere systeemonderdelen en/of
b) aanvullende informatie (bijv. productnaam, EAN/IC) en/of documenten (bijv. kopie van de originele factuur) met betrekking tot de andere systeemonderdelen resp. het garantiesysteem te eisen.

In dit geval dienen de gevraagde systeemonderdelen volledig, voldoende gefrankeerd en in breukvaste verpakking per post te worden geretourneerd en/of dienen de aanvullende informatie/documenten onverwijld te worden verstrekt.

2) AAN WIE MOET EEN GARANTIECLAIM WORDEN GERICHT?

De verwerking van de garantieclaim en de toekenning van het garantievoordeel overeenkomstig de bepalingen van deze garantievoorwaarden wordt uitgevoerd door de desbetreffende lokale verantwoordelijke LEDVANCE Company, die te vinden is in de landenlijst onder de volgende internetlink: www.ledvance.com/guarantee-country-list . Het land van het geval van garantie is het land in het garantiegebied waar de begunstigde van de garantie het garantiesysteem heeft gekocht.

3) IN WELKE VORM MOET EEN GARANTIECLAIM WORDEN INGEDIEND?

De aanvraag moet worden ingediend

a) schriftelijk per post, voldoende gefrankeerd, bij de betreffende lokaal verantwoordelijke LEDVANCE-onderneming.

b) - alleen als er een internetlink naar een online klachtenformulier is gespecificeerd in de landenlijst onder www.ledvance.com/guarantee-country-list voor het betreffende land van de garantiezaak - via een dergelijk online klachtenformulier.

Indiening via andere middelen (bijv. e-mail, telefoon of fax) is niet mogelijk.

1. Toepassingsgebied, Garant en begunstigde van de garantie

1.1. LEDVANCE GmbH, Parkring 29-33, 85748 Garching bij München, Duitsland (hierna "LEDVANCE") verleent hierbij uitsluitend de systeemgarantie zoals gespecificeerd in TABEL 1 voor het daarin genoemde garantiesysteem en de garantieperiode.

1.2. De begunstigden van de garantie zijn uitsluitend ondernemers in de zin van § 14 van het Duitse burgerlijk wetboek (BGB) die een garantiesysteem hebben gekocht overeenkomstig TABEL 1 na de inwerkingtreding volgens TABEL 2 en gedurende de effectieve periode van deze garantievoorwaarden binnen het garantiegebied volgens TABEL 2 (hierna "Garantiegebied" genoemd) op voorwaarde dat de aankoop is gedaan voor commerciële doeleinden of voor zelfstandige beroepsactiviteiten (bv. commercieel gebruik, commerciële wederverkoop of commerciële installatie bij derden). Eén garantiegeval met betrekking tot hetzelfde systeemonderdeel kan echter slechts één keer door één garantiebegunstigde worden aangevoerd en niet meerdere keren door verschillende garantiebegunstigden in de verkoopketen.

1.3. Deze garantievoorwaarden zijn uitsluitend en uitputtend van toepassing op de systeemgarantie die is vastgelegd in TABEL 1 vanaf de inwerkingtreding van deze Garantievoorwaarden en binnen het Garantiegebied volgens TABEL 2 . Eventuele andere effectieve garantieclaims met betrekking tot LEDVANCE-producten blijven onaangetast en de betreffende garantieontvanger heeft het recht om dergelijke andere garantieclaims binnen de betreffende garantieperiode te doen gelden in overeenstemming met de bepalingen van de betreffende toepasselijke garantievoorwaarden.

2. Voorwerp van de garantie

2.1. Het voorwerp van de systeemgarantie is het volledige garantiesysteem dat uitsluitend bestaat uit de onderling verbonden systeemcomponenten volgens de bepalingen van de desbetreffende geldende garantiebepalingen. TABEL 1 inclusief ingebouwde of meegeleverde firmware/software en alle correct geïnstalleerde patches, bugfixes, updates en/of upgrades daarvan.

2.2. De systeemgarantie en garantieclaims omvatten geen apparaten, producten, firmware, software of mobiele apps van LEDVANCE, de garantiebegunstigde of een derde partij die geen systeemcomponenten zijn zoals bedoeld in artikel 2, lid 2, onder a). TABEL 1 en/of maken geen deel uit van de systeemgarantie volgens paragraaf 2.1 (hierna gezamenlijk "Niet-systeemgarantieproducten" genoemd). LEDVANCE aanvaardt geen verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid, garantie of waarborg voor niet-systeemgarantieproducten van de garantiebegunstigde of een derde partij, de werking ervan door de garantiebegunstigde of een derde partij of de daaruit voortvloeiende storingen, beschadigingen of defecten (bijv. virussen of andere kwaadaardige software).

2.3. De systeemgarantie geldt uitsluitend voor de originele systeemonderdelen die in de originele verpakking zijn geleverd en voor de originele accessoires die in de originele verpakking (indien aanwezig) zijn meegeleverd. 2.4. De systeemgarantie geldt niet voor gebruikte producten, verwisselbare lichtbronnen (lampen) en eventuele meegeleverde batterijen of accu's.

2.4. De BIOLUX App is vereist en toegestaan voor de ingebruikname en de installatie van het garantiesysteem. Het gebruik van de BIOLUX App is uitsluitend onderworpen aan de BIOLUX App Gebruiksvoorwaarden, die worden weergegeven tijdens de installatie van de app en beschikbaar zijn in de app. De BIOLUX App en alle verstoringen, schade of defecten veroorzaakt door het gebruik van de BIOLUX App of een schending van de BIOLUX App Gebruiksvoorwaarden zijn niet inbegrepen in deze systeemgarantie en garantieclaims.

3. Voorwaarden van de garantie

3.1. Op voorwaarde dat

a) de onderdelen van het systeem zijn gedurende de gehele garantieperiode ononderbroken als een volledig garantiesysteem overeenkomstig paragraaf 2.1 in werking gesteld en

b) de maximale rotatiegraad volgens TABEL 1 niet is overschreden, garandeert
LEDVANCE, conform de bepalingen van deze garantievoorwaarden, in het kader van een systeem dat het garantiesysteem vrij is van fabricage- en materiaalfouten binnen de garantieperiode.

3.2. Garantieclaims op basis van deze systeemgarantie bestaan niet als afzonderlijke systeemonderdelen gedurende de garantieperiode permanent of tijdelijk in bedrijf zijn,

a) als een enkel geïsoleerd product buiten een garantiesysteem of

b) in combinatie of in combinatie met een niet-systeemgarantieproduct conform Sec. 2.2 (met uitzondering van de BIOLUX App).
Het bovenstaande geldt ook als het niet-systeemgarantieproduct een LEDVANCE-product is. Eventueel bestaande afzonderlijke garanties van LEDVANCE voor dergelijke niet-systeemgarantieproducten van LEDVANCE blijven onaangetast.

3.3. Een garantieclaim is alleen geldig als het garantiesysteem te allen tijde binnen de toegestane specificaties volgens het productgegevensblad is gebruikt en in overeenstemming met de montage- en gebruikshandleiding is geïnstalleerd, in gebruik is genomen en gebruikt.

3.4. De garantieperiode gaat in op de datum van aankoop door de begunstigde van de garantie. Indien de afzonderlijke systeemonderdelen op verschillende data zijn aangeschaft, is het systeemonderdeel met de vroegste aankoopdatum bepalend voor het begin van de garantieperiode.

4. Uitsluitingen van de garantieclaim

Met name in de volgende gevallen zijn garantieclaims onbeperkt uitgesloten:

a) slechts verwaarloosbare en onbeduidende schade of defecten aan het garantiesysteem of een systeemonderdeel (bijv. uitval van afzonderlijke van meerdere LED-chips of LED-arrays),

b) het verstrijken van de gebruikelijke levensduur van een door de fabrikant opgegeven systeemonderdeel binnen de garantieperiode en/of productgerelateerde gebruikelijke vermindering van de lichtstroom van een systeemonderdeel binnen de specificaties van de fabrikant (met name, zonder beperking, specificaties van de levensduur met een L- en/of B-waarde, bijv. "L70/B20"),

c) productgerelateerde gebruikelijke veranderingen in de lichtkleur van een systeemonderdeel,

d) natuurlijke slijtage van het garantiesysteem of een systeemonderdeel,

e) onjuist of ongeschikt gebruik van het garantiesysteem of een systeemonderdeel,

f) het gebruik van het garantiesysteem of een systeemonderdeel in ontoelaatbare of ongeschikte bedrijfsomgevingen (bijv. overmatige vochtigheid, hitte, kou of stof, corrosieve omgevingen of wanneer een binnenarmatuur ontoelaatbaar wordt blootgesteld aan direct zonlicht van buitenaf),

g) schade of defecten als gevolg van het overschrijden van toegestane temperatuurlimieten, schakelcycli of spanningswaarden of als gevolg van een gebrekkige kwaliteit van het voedingsnetwerk (bijv. spanningspieken of over-/onderspanning),

h) voor zover de begunstigde van de garantie of een derde partij het garantiesysteem of een systeemonderdeel heeft gewijzigd of gerepareerd zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van LEDVANCE,

i) schade of gebreken veroorzaakt door de begunstigde van de garantie of door een derde partij of

j) onvoorzienbare gebeurtenissen van overmacht buiten de invloedssfeer van LEDVANCE waarvoor LEDVANCE niet verantwoordelijk is (bijv. natuurrampen).

5. Garantievoordeel

5.1. Het voordeel van de garantie wordt aan de begunstigde van de garantie in de zin van paragraaf 1.2 verleend voor zover

a) binnen de garantietermijn een fabricage- of materiaalfout in de zin van paragraaf 3.1 is opgetreden en aan de overige voorwaarden van de garantie volgens paragraaf 2 en paragraaf 3 is voldaan,

b) er zijn geen redenen voor uitsluiting volgens paragraaf 4 en

c) de begunstigde van de garantie heeft de garantieclaim naar behoren ingediend in overeenstemming met TABEL 3 .

5.2. Het garantievoordeel bestaat uitsluitend en uitsluitend naar keuze van LEDVANCE in

a) het gratis ter beschikking stellen van een vervangend product overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 5.3 of

b) - alleen als de begunstigde van de garantie een directe klant van LEDVANCE is - een creditnota ter hoogte van de aankoopprijs op de klantrekening van de begunstigde van de garantie.

Het garantievoordeel wordt alleen toegekend voor de betreffende defecte afzonderlijke systeemonderdelen en niet voor het gehele garantiesysteem. Een directe klant van LEDVANCE is een klant die het garantiesysteem rechtstreeks bij LEDVANCE of een LEDVANCE-onderneming met zetel in het garantiegebied heeft gekocht (en niet bij een dealer of andere derde partij).

5.3. In geval van vervangende levering behoudt LEDVANCE zich het recht voor om een ander gelijkwaardig vervangend product van dezelfde soort te leveren, waarvan de kenmerken, specificaties en het ontwerp kunnen afwijken van het betreffende systeemonderdeel. Het vervangende product wordt uitsluitend binnen het garantiegebied verzonden.

5.4. Niet inbegrepen in de garantieclaim en het garantievoordeel zijn in het bijzonder, zonder beperking, de volgende:

a) reparatie van het garantiesysteem of van afzonderlijke systeemonderdelen,

b) vergoeding van de kosten voor het retourneren van systeemonderdelen overeenkomstig TABEL 3 ,

c) vergoeding van installatie-, demontage-, transport-, weg-, arbeids-, plannings-, projectbeheer- of materiaalkosten of kosten voor het opsporen van storingen of

d) andere vorderingen tot schadevergoeding of vergoeding van kosten (bijvoorbeeld voor transport- of gevolgschade of gederfde winst).

5.5. LEDVANCE behoudt zich het recht voor om de geldigheid van de garantieclaim in elk garantiegeval te onderzoeken.

5.6. De verwerking van de garantieclaim en de toekenning van het garantievoordeel volgens de bepalingen van deze garantievoorwaarden zal worden uitgevoerd.

- door LEDVANCE voor garantiegevallen in Duitsland en

- door de respectievelijke lokaal verantwoordelijke LEDVANCE-groepsmaatschappij overeenkomstig TABEL 3 (hierna "LEDVANCE-onderneming") voor garantiegevallen in het garantiegebied buiten Duitsland.

Het land van het geval van garantie is het land in het garantiegebied waar de begunstigde van de garantie het garantiesysteem heeft gekocht.

5.7. In de regel ontvangt de begunstigde van de garantie het garantievoordeel binnen een maand nadat de garantieclaim naar behoren is ingediend.

5.8. Door de toekenning van het garantievoordeel wordt de oorspronkelijke garantieperiode niet verlengd of vernieuwd.

6. Voorbehoud van wettelijke aanspraken

De wettelijke aanspraken en rechten van de begunstigde van de garantie en de Duitse wet op de productaansprakelijkheid (ProdHaftG) worden op geen enkele wijze beperkt door deze garantievoorwaarden en de daarin verleende systeemgarantie. Deze wettelijke aanspraken en rechten gelden onafhankelijk van en parallel aan deze garantievoorwaarden en garantieclaims.

7. Toepasselijk recht, bevoegde rechtbank

7.1. Op deze garantievoorwaarden is uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitsluiting van het UN-kooprecht (CISG) en de bepalingen van het internationaal privaatrecht.

7.2. Voor zover de begunstigde van de garantie een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is, is de exclusieve bevoegdheid voor alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze garantievoorwaarden, gevestigd in München, Duitsland. Verplichte wettelijke bepalingen met betrekking tot exclusieve bevoegdheidsgebieden blijven onaangetast.

8. Wijziging van de garantievoorwaarden

LEDVANCE behoudt zich het recht voor om deze Garantievoorwaarden te allen tijde naar eigen goeddunken te wijzigen of aan te passen met uitwerking voor de toekomst. In dit geval blijven eventuele effectieve garantieclaims op basis van deze versie van de garantievoorwaarden onverminderd van kracht en blijft de betreffende garantieontvanger gerechtigd om dergelijke garantieclaims binnen de betreffende garantieperiode te doen gelden in overeenstemming met de bepalingen van deze versie van de garantievoorwaarden.

Deel pagina op social media