Professioneel

GARANTIEVOORWAARDEN VAN LEDVANCE GMBH VOOR LED STRIPS EN DRIVERS

NAAR ONDERNEMERS

(Versiedatum: maart 2020)

TABEL 1A: GARANTIE VOOR LED STRIPS NAAR ONDERNEMERS

GARANTIEPERIODE GARANTIEPRODUCTEN
5 jaar
(met een maximale brandtijd van 4.000 uur per jaar)
alle LED-strips van de "Superior Class".
3 jaar
(met een maximale brandtijd van 4.000 uur per jaar)
alle LED-strips van de "Performance Class"

TABEL 1B: GARANTIE VOOR LED DRIVERS NAAR ONDERNEMERS

GARANTIEPERIODE GARANTIEPRODUCTEN
5 jaar
(bij een maximale brandtijd van 4.000 uur per jaar en maximaal 10 schakelcycli per dag)
• DR DIM-PFM-x1)/220-240/24/P

• DR PFM-x1)/220-240/24/P
• DR PC-PFM-x1)/220-240/x2)
• DR DS-PFM-x1)/220-240/x2)
3 jaar
(bij een maximale brandtijd van 4.000 uur per jaar en maximaal 10 schakelcycli per dag)
• DR-VAL-x1)/220-240/x2)
• DR-VAL-x1)/220-240/24
1) Nominaal vermogen (omvat alle waarden) 2) Uitgangsstroom (omvat alle waarden)

TABEL 2: INWERKINGTREDING EN GARANTIEGEBIED

Inwerkingtreding van deze Garantievoorwaarden: 16 maart 2020
Garantiegebied: Landen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) met inbegrip van het Verenigd Koninkrijk (zelfs na een eventuele terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU), alsmede de volgende landen: Albanië, Belarus, Bosnië en Herzegovina, Kosovo, Moldavië, Montenegro, Noord-Macedonië, Rusland, Servië, Zwitserland, Turkije en Oekraïne.

TABEL 3: STELLING VAN GARANTIECLAIMS

1. WAT MOET ER WORDEN INGEDIEND IN HET GEVAL VAN EEN GARANTIEGEVAL?

Om een garantieclaim in te dienen, moet de garantiebegunstigde vóór het verstrijken van de garantieperiode het volgende voorleggen aan LEDVANCE of aan de respectievelijke lokaal verantwoordelijke LEDVANCE-groepsmaatschappij (LEDVANCE Company):

a) een klacht die minstens de volgende informatie bevat:
- voornaam, achternaam en geldig postadres van de garantiebegunstigde
- voor directe klanten van LEDVANCE bovendien het LEDVANCE-klantennummer van de garantiebegunstigde
- productgegevens van het garantieproduct (in het bijzonder, zonder beperking: productnaam, productnummer (EAN) / productidentiteitscode (IC), gekochte hoeveelheid, geclaimde hoeveelheid)
- reden voor de klacht

b) een kopie van de originele factuur van het garantieproduct of - alleen voor directe klanten van LEDVANCE - een kopie van de originele LEDVANCE-leveringsbon.

Registratie van het garantieproduct is niet nodig.

Retourzending van het defecte garantieproduct op verzoek:
In eerste instantie is de terugzending van het defecte garantieproduct niet vereist. Echter, in elk garantiegeval behoudt de betreffende lokale verantwoordelijke LEDVANCE Company zich het recht voor om de terugzending van het defecte garantieproduct te eisen. In dit geval moet het defecte garantieproduct volledig, voldoende gefrankeerd en in een breukvaste verpakking per post worden geretourneerd.

2) AAN WIE MOET EEN GARANTIECLAIM WORDEN GERICHT?

De verwerking van de garantieclaim en de toekenning van het garantievoordeel in overeenstemming met de bepalingen van deze garantievoorwaarden wordt uitgevoerd door de respectievelijke lokaal verantwoordelijke LEDVANCE Company, die te vinden is in de landenlijst onder de volgende internetlink: www.ledvance.com/guarantee-country-list . Het land van het geval van garantie is het land in het garantiegebied waar de begunstigde van de garantie het garantieproduct heeft gekocht.

3) IN WELKE VORM MOET EEN GARANTIECLAIM WORDEN INGEDIEND?

De aanvraag moet worden ingediend

a) schriftelijk per post, voldoende gefrankeerd, bij de betreffende lokale verantwoordelijke LEDVANCE-onderneming.

b) - alleen als een internetlink naar een online klachtenformulier is gespecificeerd in de landenlijst onder www.ledvance.com/guarantee-country-list voor het betreffende land van de garantiezaak - via een dergelijk online klachtenformulier.

Indiening via andere middelen (bijv. e-mail, telefoon of fax) is niet mogelijk.

1. Toepassingsgebied, Garant / Garant Begunstigde

1.1. LEDVANCE GmbH, Parkring 29-33, 85748 Garching bij München, Duitsland (hierna "LEDVANCE") verleent hierbij uitsluitend de garantie zoals gespecificeerd in TABEL 1 a/b voor de daarin genoemde garantieproducten en garantietermijnen.

1.2. De begunstigden van de garantie zijn uitsluitend ondernemers in de zin van § 14 van het Duitse burgerlijk wetboek (BGB) die een garantieproduct hebben gekocht overeenkomstig TABEL 1 a/b na de inwerkingtreding volgens TABEL 2 en gedurende de effectieve periode van deze garantievoorwaarden binnen het garantiegebied volgens TABEL 2 (hierna "Garantiegebied" genoemd) op voorwaarde dat de aankoop is gedaan voor commerciële doeleinden of voor zelfstandige beroepsactiviteiten (bv. commercieel gebruik, commerciële wederverkoop of commerciële installatie bij derden). Eén garantiegeval met betrekking tot hetzelfde garantieproduct kan echter slechts één keer door één garantiebegunstigde worden aangevoerd en niet meerdere keren door verschillende garantiebegunstigden in de verkoopketen.

1.3. Deze garantievoorwaarden zijn uitsluitend en uitputtend van toepassing op de garantie die is vastgelegd in TABEL 1 a/b vanaf de inwerkingtreding van deze Garantievoorwaarden en binnen het Garantiegebied volgens TABEL 2 . Alle andere effectieve garantieclaims met betrekking tot LEDVANCE-producten die vóór de inwerkingtreding van deze garantievoorwaarden of buiten het garantiegebied zijn gekocht, blijven onverminderd van kracht en de betreffende garantieontvanger blijft gerechtigd om dergelijke andere garantieclaims binnen de betreffende garantieperiode te doen gelden in overeenstemming met de bepalingen van de betreffende toepasselijke garantievoorwaarden.

2. Onderwerp en voorwaarden van de garantie

2.1. Op voorwaarde dat

a) de maximale brandtijd volgens TABEL 1 a/b is niet overschreden en

b) - voor garantieproducten volgens TABEL 1b (LED-drivers) - bovendien de maximale schakelcycli volgens TABEL 1b zijn niet overschreden,

LEDVANCE garandeert, in overeenstemming met de bepalingen van deze garantievoorwaarden, dat het betreffende garantieproduct - onder voorbehoud van paragraaf 2.2 - binnen de betreffende garantieperiode vrij is van fabricage- en materiaalfouten.

2.2. De garantie geldt uitsluitend voor het originele garantieproduct dat geleverd wordt in de originele verpakking en de originele accessoires die in de originele verpakking (indien aanwezig) zitten. De garantie geldt niet voor gebruikte producten en eventueel meegeleverde batterijen of accu's.

2.3. Een garantieclaim is alleen geldig als het garantieproduct te allen tijde binnen de toegestane specificaties volgens het productinformatieblad is gebruikt en is geïnstalleerd, in gebruik genomen en gebruikt in overeenstemming met de installatie- en gebruikshandleiding.

2.4. De garantieperiode begint op de datum van aankoop door de begunstigde van de garantie.

3. Uitsluitingen van de garantieclaim

Met name in de volgende gevallen zijn garantieclaims onbeperkt uitgesloten:

a) slechts verwaarloosbare en onbeduidende schade of defecten aan het garantieproduct (bijv. uitval van afzonderlijke of meerdere LED-chips of LED-arrays),

b) het verstrijken van de gebruikelijke levensduur van het door de fabrikant gespecificeerde garantieproduct binnen de garantieperiode en/of de gebruikelijke productgerelateerde vermindering van de lichtstroom van het garantieproduct binnen de specificaties van de fabrikant (in het bijzonder, zonder beperking, specificaties van de levensduur met een L- en/of B-waarde, bijv. "L70/B20"),

c) productgerelateerde gebruikelijke veranderingen in de lichtkleur van het garantieproduct,

d) natuurlijke slijtage van het garantieproduct,

e) oneigenlijk of ongeschikt gebruik van het garantieproduct,

f) het gebruik van het garantieproduct in ontoelaatbare of ongeschikte bedrijfsomgevingen (bijv. overmatige vochtigheid, hitte, kou of stof, corrosieve omgevingen of wanneer een binnenarmatuur ontoelaatbaar wordt blootgesteld aan direct zonlicht van buitenaf),

g) schade of defecten als gevolg van het overschrijden van toegestane temperatuurlimieten, schakelcycli of spanningswaarden of als gevolg van een gebrekkige kwaliteit van het voedingsnetwerk (bijv. spanningspieken of over-/onderspanning),

h) Voor zover de begunstigde van de garantie of een derde partij het garantieproduct heeft gewijzigd, gerepareerd of gebruikt in combinatie met producten of software van de begunstigde van de garantie of een derde partij zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van LEDVANCE,

i) schade of gebreken veroorzaakt door de begunstigde van de garantie of door een derde partij of

j) onvoorzienbare gebeurtenissen van overmacht buiten de invloedssfeer van LEDVANCE waarvoor LEDVANCE niet verantwoordelijk is (bijv. natuurrampen).

4. Garantievoordeel

4.1. Het voordeel van de garantie wordt aan de begunstigde van de garantie in de zin van paragraaf 1.2 toegekend voor zover

a) binnen de garantietermijn een fabricage- of materiaalfout in de zin van paragraaf 2.1 is opgetreden en aan de overige voorwaarden van de garantie volgens paragraaf 2 is voldaan,

b) er zijn geen redenen voor uitsluiting volgens paragraaf 3 en

c) de begunstigde van de garantie heeft de garantieclaim naar behoren doen gelden in overeenstemming met TABEL 3 .

4.2. Het garantievoordeel bestaat uitsluitend en uitsluitend naar keuze van LEDVANCE in

a) het gratis ter beschikking stellen van een vervangend product overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 4.3 of

b) - alleen als de begunstigde van de garantie een directe klant van LEDVANCE is - een creditnota ter hoogte van de aankoopprijs op de klantrekening van de begunstigde van de garantie.
Een directe klant van LEDVANCE is een klant die het garantieproduct rechtstreeks bij LEDVANCE of een LEDVANCE-onderneming met zetel in het garantiegebied heeft gekocht (en niet bij een dealer of andere derde partij).

4.3. In geval van vervangende levering behoudt LEDVANCE zich het recht voor om een ander gelijkwaardig vervangend product van dezelfde soort te leveren waarvan de kenmerken, specificaties en het ontwerp kunnen afwijken van het garantieproduct. Het vervangende product wordt uitsluitend verzonden binnen het garantiegebied.

4.4. Niet inbegrepen in de garantieclaim en het garantievoordeel zijn in het bijzonder, zonder beperking, het volgende:

a) reparatie van het garantieproduct,

b) vergoeding van de kosten voor het retourneren van het defecte garantieproduct volgens TABEL 3 ,

c) vergoeding van installatie-, demontage-, transport-, weg-, arbeids-, plannings-, projectbeheers- of materiaalkosten of kosten voor het opsporen van storingen of

d) andere vorderingen tot schadevergoeding of vergoeding van kosten (bijvoorbeeld voor transport- of gevolgschade of gederfde winst).

4.5. LEDVANCE behoudt zich het recht voor om de geldigheid van de garantieclaim in elk garantiegeval te onderzoeken.

4.6. De verwerking van de garantieclaim en de toekenning van het garantievoordeel in overeenstemming met de bepalingen van deze garantievoorwaarden zal worden uitgevoerd.

- door LEDVANCE voor garantiegevallen in Duitsland en

- door de respectievelijke lokaal verantwoordelijke LEDVANCE-groepsmaatschappij volgens TABEL 3 (hierna "LEDVANCE-onderneming") voor garantiegevallen in het garantiegebied buiten Duitsland.
Het land van het geval van garantie is het land in het garantiegebied waar de begunstigde van de garantie het garantieproduct heeft gekocht.

4.7. Als algemene regel geldt dat de begunstigde van de garantie het voordeel van de garantie gewoonlijk binnen een maand nadat de garantieclaim naar behoren is ingediend, ontvangt.

4.8. De toekenning van het garantievoordeel houdt geen verlenging of vernieuwing van de oorspronkelijke garantieperiode in.

5. Voorbehoud van wettelijke aanspraken

De wettelijke aanspraken en rechten van de begunstigde van de garantie en de Duitse wet op de productaansprakelijkheid (ProdHaftG) worden op geen enkele wijze beperkt door deze garantievoorwaarden en de daarin verleende garantie. Deze wettelijke aanspraken en rechten gelden onafhankelijk van en parallel aan deze garantievoorwaarden en garantieclaims.

6. Toepasselijk recht, bevoegde rechtbank

6.1. Op deze garantievoorwaarden is uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitsluiting van het UN-kooprecht (CISG) en de bepalingen van het internationaal privaatrecht.

6.2. Voor zover de begunstigde van de garantie een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is, is de exclusieve plaats van jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze garantievoorwaarden, München, Duitsland. Verplichte wettelijke bepalingen met betrekking tot exclusieve bevoegdheidsgebieden blijven onaangetast.

7. Wijziging van de Garantievoorwaarden

LEDVANCE behoudt zich het recht voor om deze Garantievoorwaarden te allen tijde naar eigen goeddunken te wijzigen of aan te passen met uitwerking voor de toekomst. In dit geval blijven eventuele effectieve garantieclaims op basis van deze versie van de garantievoorwaarden onverminderd van kracht en blijft de betreffende garantieontvanger gerechtigd om dergelijke garantieclaims binnen de betreffende garantieperiode te doen gelden in overeenstemming met de bepalingen van deze versie van de garantievoorwaarden.

Deel pagina op social media